Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingswet (in voorbereiding)

Laatst gewijzigd: 9-11-2018

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, waarbij de gebruiker centraal staat. De Omgevingswet vervangt 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving door één wet, vier Algemene Maatregels van Bestuur (AMvB’s) en tien ministeriële regelingen. De invoering van de omgevingswet is vergelijkbaar met de transitie in het sociale domein, maar dan voor de fysieke leefomgeving. Een procesplan is nodig om te zorgen dat de gemeente in 2019 klaar is om te werken volgens de Omgevingswet. Het college heeft daarom de notitie Op weg naar de Omgevingswet 'Leren door te doen' vastgesteld en door de raad zijn gelden beschikbaar gesteld.

Integraal

De Omgevingswet vervangt 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving door één wet, vier Algemene Maatregels van Bestuur (AMvB’s) en tien ministeriële regelingen. De Omgevingswet bevat zes nieuwe instrumenten, waarvan de Omgevingsvisie het overkoepelende instrument is. Daarnaast zorgt de Omgevingswet ervoor dat aanvragen voor een omgevingsvergunning integraal worden afgewogen. Dat betekent dat er bij een aanvraag niet alleen naar fysieke en ruimtelijke aspecten wordt gekeken, maar ook naar aspecten die betrekking hebben op gezondheid en duurzaamheid.

Gebruiker centraal

De wet gaat uit van het principe één overheid, één overheidsloket en één omgevingsvergunning. Dit in tegelstelling tot de huidige werkwijze waarbij sprake is van meerdere bestuurslagen, vele afzonderlijke plannen, beleidsnota’s en regels. In plaats van het huidige 'nee, tenzij' geldt als nieuw adagium 'ja, mits' op basis van vertrouwen. Inwoners ontvangen nog slechts één vergunning, namelijk de omgevingsvergunning en wel binnen 8 weken. Deze nieuwe werkwijze betekent voor de gemeente en partners zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, bestuurlijke afstemming over rollen en bevoegdheden, en andere systemen om data overzichtelijk te houden en beschikbaar te stellen.

Ruimte

De wet geeft meer ruimte voor particulier initiatief, maar legt ook meer nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Initiatiefnemers dienen zelf de nodige informatie te verzamelen om hun plannen rond te krijgen. Daarbij wordt verwacht dat zij zorgvuldig en actief hun omgeving in de planvorming betrekken en dat zij zelf voor draagvlak zorgen.

Aansluiting

De Omgevingswet wordt opgesteld omdat de bestaande wetgeving niet meer goed aansluit op de huidige praktijk en toekomstige opgaves, zoals duurzame ontwikkelingen en de behoefte aan maatwerk. Daarnaast worstelen initiatiefnemers in de huidige situatie met veel verschillende wetten, procedures, plannen en regels. Bevoegde gezagsinstanties beoordelen een initiatief nu vaak niet in samenhang. De nieuwe Omgevingswet gaat daar verandering in brengen.