Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Vastgestelde beleidskaders

Laatst gewijzigd: 17-12-2019

In dit overzicht zijn beleidskaders, zowel met als zonder vooraf bepaalde looptijd opgenomen. De beleidsnota’s met vooraf bepaalde looptijd worden conform de beleidscyclus aan het eind van de uitvoeringsperiode geëvalueerd. Op basis daarvan wordt tot een vervolgstap besloten. De beleidsnota’s zonder vooraf bepaalde looptijd blijven actueel totdat bepaalde ontwikkelingen aanleiding geven het beleidskader te herzien.

Overzicht op onderwerp

Gedragscodes integriteit

Strategisch beleid

Ruimtelijke ontwikkeling

Cultuur

Sport

Vrijwilligersbeleid/Mantelzorg

Sociaal cultureel werk

Integratiebeleid/Inburgering

Jeugd

Gezondheidszorg

Maatschappelijke ondersteuning/opvang

Economie

Toerisme

Armoedebeleid

Sociale zekerheid

Wonen 

Beheer openbare ruimte

Milieubeleid

Veiligheid

Verkeer en vervoer

Gemeenschappelijke Regelingen

Financiën/Planning en Control

Grondbedrijf