Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ondernemersbeleid

Laatst gewijzigd: 15-9-2014

Het handhaven en versterken van de kernkwaliteiten rust, ruimte, groen en water en het benutten van de potenties van de stad is dé ambitie van Lelystad.

Visie op werken

Deze beleidsnota heeft als inzet de versterking van de economie in Lelystad. Economisch beleid kent een sterke relatie met onder meer arbeidsmarktbeleid, onderwijsbeleid, sociale zaken, ruimtelijke ordening en milieu. De Visie op Werken is geëvalueerd in de nota Strategisch Acquisitiebeleid uit 2011. In september 2014 is het strategisch acquisitiebeleid geactualiseerd.

Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013-2025

De Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013-2025 bevat een herziene en geactualiseerde visie op het gemeentelijke vestigingsbeleid en vervangt de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) uit 2007 en de nota Winkelstructuur Lelystad uit 2011. De visie biedt een inhoudelijk kader voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen ter zake werklocaties (bedrijventerreinen en gebieden met kantoren) en winkelgebieden. Daar waar vigerende bestemmingsplannen hiertoe de ruimte bieden kan de visie als kader dienen om af te wijken van de bestemmingsregels. Raadsbesluit structuurvisie Locatiebeleid