Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het nieuwe inzamelsysteem? Bekijk dan onderstaande lijst met vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen over het locatieplan

Veelgestelde vragen over ondergrondse containers voor restafval

Veelgestelde vragen over de bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

Veelgestelde vragen over het nieuwe inzamelen

Veelgestelde vragen over bakken aan huis

Veelgestelde vragen over afval naast de ondergrondse containers

Veelgestelde vragen over afval scheiden

Wat is een locatieplan?

Het locatieplan is een plan waarin de plekken (locaties) van de ondergrondse containers worden vastgelegd. Op basis van het locatieplan worden de ondergrondse containers uiteindelijk geplaatst.

Wat is een concept-locatieplan?

Het concept-locatieplan is een eerste versie van het definitieve locatieplan. Het college van burgemeester en wethouders legt met dit plan vast welke plekken (locaties) gepland zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Wat is een definitief locatieplan?

Het definitieve locatieplan legt de definitieve plekken (locaties) vast van de ondergrondse containers. Na het vaststellen van dit definitieve plan kan de gemeente de ondergrondse containers gaan plaatsen.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een reactie op het concept-locatieplan.

Hoe kan ik reageren op het concept-locatieplan?

Dat kan door een zienswijze bij ons in te dienen. De informatie hoe u dit doet vindt u bij de publicatie van het besluit over het concept-locatieplan op de gemeentepagina in de Flevopost. Of lees meer hierover op de website.

Wanneer worden in mijn buurt de locaties van de ondergrondse containers bekend?

In april 2021 zijn de plekken van de ondergrondse containers in de stadsdelen 4 en 5 vastgesteld. Tussen april 2021 en nu is de openbare ruimte op sommige plekken veranderd, zowel boven als onder de grond. Bijvoorbeeld omdat we groot onderhoud in de wijk hebben uitgevoerd of omdat er nieuwe kabels en leidingen in de grond zijn geplaatst. Of omdat we een laadpaal of een boom hebben geplaatst. Hierdoor kunnen we op sommige locaties geen containers meer plaatsen. Het gaat in totaal om 58 plekken die nog voorlopig of al definitief waren. Voor deze locaties hebben we nieuwe plekken gevonden en op 23 april 2024 vastgelegd in voorlopige aanwijsbesluiten. In de stadsdelen 1, 2 en 3 hebben we 9 nieuwe plekken voor ondergrondse containers aangewezen. Het gaat hier om plekken voor het vervangen van (tijdelijke) bovengrondse containers (voor plastics en/of oud papier) voor ondergrondse containers (vooral bij nieuwbouwwoningen). Of om een verplaatsing van een container omdat blijkt dat HVC de locatie niet goed kan bereiken om de container te legen. De plekken zijn nog niet definitief en omwonenden kunnen hun mening geven over deze voorlopige locaties zodra de zienswijzeperiode van start gaat.  

Bewoners in de stadsdelen 1 en 2 zijn in 2021 gestart met het nieuwe inzamelen. Bewoners in stadsdeel 3 zijn gestart in oktober 2022 en bewoners van Lelystad-Haven in februari 2023. De meeste buurten hebben 3 bakken aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, voor gft en etensresten en voor oud papier en karton. Restafval wordt in de ondergrondse containers weggegooid. Sommige buurten hebben 4 bakken aan huis: voor dezelfde grondstoffen plastics, gft en etensresten en oud papier. En daarbij een bak voor restafval die nog maar 1 keer per 4 weken wordt geleegd.

Wanneer kan ik meepraten in mijn buurt over de plek van de ondergrondse container?

We zijn inmiddels klaar met de locatie-onderzoeken in alle vijf de stadsdelen. Op deze manier kunt u niet meer meepraten. Wel kunt u tijdens de zienswijzeperiode een zienswijze indienen op de 58 geplande plekken van ondergrondse-containers in de stadsdelen 4 en 5. En op de 9 geplande plekken in de stadsdelen 1, 2 en 3. Als de zienswijzeperiode van start gaat, dan kunt u een e-mail sturen naar locatie@lelystad.nl. Vermeld in de e-mail uw opmerkingen over de geplande locatie, eventueel uw suggestie voor een andere plek en het locatienummer van de ondergrondse container. Het nummer vindt u op de (online) kaart, die beschikbaar komt als de zienswijzeperiode start. 

Hoe weet ik in welk stadsdeel ik woon?

Kijk hiervoor op de webpagina over stadsdelen.

Ik wil meepraten over de geplande locatie van de ondergrondse container. Hoe doe ik dat?

U kunt een reactie sturen naar locatie@lelystad.nl. Vermeld in de e-mail uw opmerkingen over de geplande locatie, eventueel uw suggestie voor een andere plek en het locatienummer van de ondergrondse container. Nadat het college het concept-locatieplan heeft vastgesteld en ter inzage heeft gelegd, kunt u ook een zienswijze indienen.

In mijn buurt komen meerdere nieuwe containers. Over welke geplande locaties mag ik meepraten?

Als er in de omgeving van uw woning meerdere containers komen, kunt u over alle locaties meepraten.

Waar komen de ondergrondse containers?

Kijk op de online kaart voor de plekken van de ondergrondse containers. Let op: we zijn de kaart aan het bijwerken op dit moment. De informatie die op de online kaart is verouderd. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de huidige kaart.

Hoe kan ik aangeven dat een container op een andere plaats moet komen?

De geplande plekken van de ondergrondse containers zijn per buurt besproken met bewoners tijdens de locatie-onderzoeken. De locatie-onderzoeken in alle vijf de stadsdelen zijn afgerond. Na deze afstemming hebben we de locaties vastgelegd in concept-locatieplannen. De concept-locatieplan worden  daarna vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter inzage gelegd. Op een concept-locatieplan kunt u een zienswijze (bezwaar/reactie) indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het definitieve locatieplan vast. Op het definitieve locatieplan is bezwaar en beroep mogelijk zoals de Algemene wet bestuursrecht aangeeft.

Kan de container verplaatst worden?

Nadat een ondergrondse container eenmaal is geplaatst, is het lastig om deze te verplaatsen. Daarom hebben we vooraf met bewoners zorgvuldig gekeken naar de locaties van de ondergrondse containers. De locaties moeten bijvoorbeeld goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor bewoners en voor de inzamelwagens van HVC. Daarnaast moet de grond waarop de container komt van de gemeente zijn en onder de grond moeten geen kabels, leidingen of stadsverwarmingsbuizen zitten. Ook plaatsen we liever geen container op een parkeerplek en kappen we liever geen boom voor een ondergrondse container. 

Wat is de maximale afstand naar een ondergrondse container?

We proberen een maximale loopafstand van bij voorkeur 250 meter aan te houden. Andere regels voor de plekken waar de containers komen, zijn:

 • U moet uw vuilniszak veilig in de ondergrondse container kunnen gooien.
 • De plek van de ondergrondse container is goed bereikbaar voor alle bewoners. We proberen een maximale loopafstand van 250 meter aan te houden. Voor de meeste bewoners staat er een container dichterbij. De container moet ook goed bereikbaar zijn voor bewoners met een rollator, rolstoel of in een scootmobiel.
 • De plek van de ondergrondse container moet ook goed bereikbaar zijn voor de inzamelwagen van HVC. Ook moet er genoeg ruimte rondom de container zijn, zodat HVC de container goed en veilig kan legen.
 • De grond waarop de container komt, moet van de gemeente zijn.
 • Door heel Lelystad liggen kabels en leidingen onder de grond. Een container kan niet bovenop een plek met kabels en leidingen worden geplaatst. Ook moet de plek minimaal 2 meter afliggen van de ondergrondse buizen van de stadsverwarming.
 • We plaatsen een ondergrondse container liever niet op een parkeerplek.
 • En we kappen liever geen boom om op die plek een ondergrondse container te plaatsen.

Hoe ver moeten inwoners die slecht ter been zijn gaan lopen naar een ondergrondse container?

We proberen om bij voorkeur 250 meter aan te houden. We houden ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met het type woning en de afstand naar de ondergrondse containers. Bijvoorbeeld door, in overleg, bij woningen voor ouderen een extra container te plaatsen.

Wordt er ook rekening gehouden met de mobiliteit van mensen met een beperking en/of handicap?

De nieuwe manier van afval inzamelen geldt voor iedereen in laagbouw woningen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het doen of laten doen van de boodschappen, ook verantwoordelijk is voor het weggooien of laten weggooien van het restafval in de hiervoor beschikbare afvalcontainers. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. 

Krijg ik een pasje voor de ondergrondse containers?

Ja, ieder huishouden krijgt via HVC een afvalpas waarmee de ondergrondse container toegankelijk is. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze afvalpas of aan het vaker aanbieden van restafval. U heeft de afvalpas ook nodig als u grof afval wilt wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c. Gaat u verhuizen? Dan moet u de afvalpas overhandigen aan de nieuwe bewoners van de woning. Raakt u daarna uw afvalpas kwijt of is deze kapot? Dan vraagt u een nieuwe afvalpas aan bij HVC. Een nieuwe afvalpas kost € 7,50.

Kan ik van een andere ondergrondse container gebruikmaken?

Dat kan. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van HVC en geef het nummer door van de ondergrondse container waarvan u gebruik wilt maken. De klantenservice van HVC maakt het dan verder in orde.

Hoe vaak wordt de ondergrondse restcontainer geleegd?

HVC gaat de ondergrondse containers gemiddeld eens per week legen, afhankelijk hoe snel ze vol zitten. De meeste containers hebben een vulgraadsensor. Deze sensor houdt bij hoe vol de container is. Als de container bijna vol is, krijgen de chauffeurs van HVC een seintje om te gaan legen.

Wanneer krijg ik de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken?

Bewoners in stadsdeel 1, 2 en 3 zijn gestart met het nieuwe inzamelen. De meeste buurten hebben bakken aan huis voor de grondstoffen: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, gft en etensresten en oud papier en karton. Restafval kan worden weggegooid in de ondergrondse containers. Bewoners in de stadsdelen 4 en 5 moeten nog starten met het nieuwe inzamelen. 

Moet ik thuis zijn op het moment dat de nieuwe bak voor plastic komt?

Nee, u hoeft hiervoor niet thuis te zijn. De bak wordt voor uw huis neergezet.

Wat gooi ik in de bak voor plastic?

In deze bak gooit u plastic verpakkingen, blik (lege conservenblikken) en drinkpakken (lege pakken van melk, vla, yoghurt, sap).Kijk op de website van HVC voor meer tips over wat in de bak voor plastic gaat. Of kijk in de afval-app van HVC

Hoe ziet de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken eruit?

Dit is een grijze bak met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

Hoe vaak wordt de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geleegd?

De plasticbak wordt 1x in de 2 weken geleegd.

Wanneer wordt de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geleverd?

U krijgt een brief van HVC tegen de tijd dat uw buurt aan de beurt is om te starten met het nieuwe inzamelen. In deze brief staan de eerste inzameldagen vermeld. U kunt ook de online afvalkalender van HVC raadplegen vanaf het moment dat de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken bij u is geleverd. Of download hiervoor de gratis HVC afval-app. Hierop vindt u de dagen waarop welke bak aan huis wordt geleegd. We proberen te voorkomen dat het nieuwe inzamelen tot grote wijzigingen in de afvalkalender leidt.

Kan een bedrijf ook een bak voor plastic, pak en blik aanvragen?

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een particuliere inzamelaar.

Wat is het nieuwe inzamelen?

Vanaf 2018 gaat de manier waarop we het huishoudelijk afval in Lelystad inzamelen veranderen. Bewoners in laagbouw krijgen een bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Inwoners hebben via een enquête aangegeven hoe het restafval weg te gooien. Er zijn buurten die gekozen hebben voor 4 bakken aan huis, waarbij de restafvalbak 1x per 4 weken geleegd wordt. En er zijn buurten met 3 bakken aan huis voor grondstoffen en een ondergrondse containers voor restafval in de buurt. We zijn in oktober 2018 gestart met het nieuwe inzamelen in een aantal buurten die gekozen hebben voor 4 bakken aan huis. Bewoners in de stadsdelen 1 en 2 zijn in 2021 gestart met het nieuwe inzamelen. Bewoners in stadsdeel 3 zijn gestart in oktober 2022 en bewoners van Lelystad-Haven in februari 2023. Bewoners in stadsdelen 4 en 5 moeten nog starten met het nieuwe inzamelen.

Hoe werkt het nieuwe inzamelen?

Bewoners in laagbouw krijgen een nieuwe bak aan huis. Deze bak is voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en wordt 1x per 2 weken door HVC geleegd. Inwoners hebben via een enquête per buurt aangegeven wat de voorkeur is voor het weggooien van het restafval: in een ondergrondse container in de buurt (3 bakken aan huis) of in een restafvalbak aan huis (4 bakken aan huis). De uitkomsten van de enquête bekijkt u op deze pagina.

Wat gaat er precies veranderen?

Lees meer hierover op de webpagina buurten met 4 minicontainers aan huis of op de webpagina buurten met een ondergrondse containers voor restafval.

Hoe gaat de verandering in zijn werk?

Buurten met vier bakken aan huis krijgen een brief van HVC ongeveer 2 tot 3 weken voordat de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken komt. In de brief staat wanneer de nieuwe bak (grijs met oranje deksel) geleverd wordt, wanneer de oude restafvalbak voor een nieuwe restafvalbak wordt omgewisseld en hoe het nieuwe inzamelschema eruit ziet.
Buurten waar een ondergrondse container voor restafval komt, volgen een ander proces. Daarbij wordt eerst de geplande plek voor de ondergrondse container met de omwonenden afgestemd. Daarna vindt besluitvorming plaats over het concept-locatieplan en over het definitieve locatieplan. U krijgt een brief van HVC tegen de tijd dat het nieuwe inzamelen in uw buurt gaat starten.

Waarom gaat de afvalinzameling veranderen?

Door afval goed te scheiden, houden we steeds minder restafval over. Zo dragen we bij aan een duurzame samenleving (de circulaire wereld), waarbij we grondstoffen zo lang mogelijk hergebruiken en we zo min mogelijk afval produceren. Daarom halen we afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden, makkelijker aan huis op. Dit zijn namelijk waardevolle grondstoffen. Dit doet u nu ook met de bak voor gft en etensresten en de bak voor papier. Met het nieuwe systeem krijgt u ook een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, die eens per 2 weken door HVC wordt geleegd. Lees meer op de webpagina Van afval naar grondstof.

Wat kan ik nu al doen in het nieuwe inzamelen?

Omdat het nieuwe inzamelen buurt voor buurt ingevoerd wordt, kan het nog even duren voordat uw buurt overgaat op het nieuwe inzamelsysteem. Maar u kunt al wel starten met het nieuwe inzamelen door de manier waarop u in huis met afval omgaat anders te organiseren:

 • Begin bijvoorbeeld om de prullenbak, waarin u nu restafval weggooit, te gebruiken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.
 • Plaats een kleine prullenbak erbij voor het restafval. U zult merken dat u veel plastics heeft en dat restafval gemiddeld een kleine pedaalemmerzak per week is.
 • Er zijn ook afvalbakken met daarin 2 of 3 binnen-emmers voor afvalscheiding (te koop bij winkels in huishoudartikelen).
 • Zet een klein afvalbakje op het aanrecht en verzamel daarin gedurende de dag schillen van groente- en fruit, koffieprut, theezakjes en etensresten.
 • Gebruik bio-zakjes (van maiszetmeel) voor groente- en fruitafval en etensrestjes. Door bio-zakjes te gebruiken blijft de groene bak ook nog eens schoner.
 • Maak in huis een vaste plek voor papier en glas. Papier kunt u dan makkelijk in één keer weggooien in de minicontainer voor papier. Het verzamelde glas kunt u kwijt in de glascontainers die veelal bij winkelcentra staan.

Wat wordt er van mij verwacht?

U kunt meehelpen door uw afval goed te scheiden. Dit maakt de overstap naar het nieuwe systeem makkelijk en u levert een bijdrage aan een beter milieu. Op de website van HVC kunt u lezen welk afval in welke bak hoort. Deze informatie over wat hoort waar vindt u ook in de gratis afval-app van HVC.

Wanneer wordt het grof vuil gratis opgehaald?

HVC haalt gratis grof huishoudelijk afval aan huis op. Maak hiervoor een afspraak via de klantenservice van HVC:

Wat gebeurt er met de oude restafvalbakken?

De huidige grijze bakken voor restafval worden vervangen door nieuwe bakken, die van gerecycled materiaal zijn. De oude restafvalbakken gaan naar een verwerkingsbedrijf waar er weer nieuwe dingen van worden gemaakt. Zo recyclen we niet alleen afval, maar dus ook de containers. 

Ik wil geen extra bak aan huis, kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. U ontvangt in elk geval een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Ik wil graag kleiner formaat containers, kan dat?

Met de nieuwe inzamelwijze krijgen bewoners van laagbouw een 240 liter bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Dit afval heeft erg veel volume, dus vandaar de keuze voor dit formaat container. Iedereen krijgt deze bak in elk geval een half jaar. Na het eerste half jaar kunt u, als u dat wenst, een kleiner formaat container aanvragen. Ook is het mogelijk om uw bak voor restafval te verkleinen of eventueel te vergroten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC.

Waarom zijn de bakken voor plastics gechipt?

De bakken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken hebben een chip, die is voorzien van een unieke code. Hierdoor is makkelijk te zien welke bak bij welke woning hoort. Dit is om misbruik tegen te gaan en, indien nodig, te kunnen handhaven bij verkeerd aanbiedgedrag. In de chip kunnen geen gegevens worden opgeslagen, zoals de hoeveelheid aangeboden afval. Op de website www.hvcgroep.nl staat  de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens in de chip en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat. 

Wat doe ik als er afval naast de ondergrondse container staat?

Dit kunt u bij ons melden via de app of website van Fixi.

Gaat gemeente ook handhaven?

Ja, met de start van het nieuwe inzamelen gaan de handhavers op pad. Zij zullen in eerste instantie vooral voorlichting geven over afval scheiden. De handhavers zullen ook controleren of het juiste afval in de goede bak is gegooid.

Ik las ergens dat afval scheiden onzin is. Klopt dat?

Het afval dat wij gescheiden inzamelen, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

 • Gft en etensresten worden verwerkt tot biogas en compost. 
 • Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas. 
 • Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden gesorteerd naar de drie afvalstromen. Vervolgens wordt het verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen. Blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen. En drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt.

Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu.

Waarom kiest Lelystad niet voor nascheiding?

Daar waar bronscheiding kan, wordt bronscheiding toegepast. De kwaliteit van de grondstoffen uit bronscheiding is namelijk hoger dan uit nascheiding. Daardoor worden zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit het restafval gehaald voordat het verbrand wordt.

Waarom moet ik mijn afval scheiden?

Bronscheiding levert een betere kwaliteit op. Het vermarkten van de gesorteerde kunststoffen uit nascheiding is lastiger dan bij brongescheiden kunststoffen. De stromen uit nascheiding zijn namelijk meer vervuild en hierdoor worden zij minder makkelijk afgenomen door recyclers. Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. De hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingen, blik en drinkpakken is enorm toegenomen na de invoering van de afvalbak voor deze stroom. Nu is het zaak de kwaliteit van het ingezameld materiaal te verbeteren. Dit vraagt om extra inspanning van gemeenten en haar inwoners, maar belangrijker nog van de verpakkingsindustrie. Om de kosten van het systeem te verlagen en zoveel mogelijk kunststof hoogwaardig te recyclen moeten verpakkingen goed recyclebaar zijn.  

Waarom moet ik het plastic afval scheiden?

De plastic verpakkingen gaan we apart inzamelen omdat plastics waardevolle grondstoffen zijn, die herbruikbaar zijn. En omdat plastics gemaakt worden van olie, welke als grondstof eindig is. Nederlandse gemeenten werken samen om het recyclen van alle soorten plastic mogelijk te maken, dus ook van plastics die nu nog niet zo goed herbruikbaar zijn.

Waarom zamelt de gemeente Lelystad plastic apart in?

We kiezen voor het apart inzamelen van plastic: thuis het afval (waaronder plastic) zo goed mogelijk scheiden en om het daarna in te zamelen. Bronscheiding leidt tot betere afvalscheiding op alle soorten ‘afval’(grondstoffen), dus ook op gft en etensresten en oud papier. De kwaliteit van het plastic dat op deze manier wordt ingezameld, is beter geschikt voor hoogwaardige recycling en is goedkoper dan systemen waarbij met grote machines al het afval nagescheiden wordt.     

Wij wonen in een hoogbouwlocatie. Waar laten wij ons gft en etensresten?

Gft-afval bij hoogbouwlocaties bestaat vooral uit keukenafval en etensresten. U kunt bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden om een gft-bak te krijgen. Dit is onder voorwaarden mogelijk.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...