Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gebiedsvisie Hollandse Hout

De Hollandse Hout wordt een voor de bewoners van Lelystad aantrekkelijk en veelzijdig bos met de bijzondere natuurwaarden van een loofhoutbos op kleigrond; een bos waar mensen vlak bij de stad de natuur kunnen ervaren en waar bezoekers het Oostvaardersland binnenkomen. Het bos is de basis voor natuur, recreatie en houtproductie.

Klankbordgroep

Dat is de kern van de in opdracht van de gemeente Lelystad en in samenwerking met Staatsbosbeheer opgestelde integrale gebiedsvisie. Het proces is begeleid door een klankbordgroep van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.

Geen grote grazers

In de visie is nog wel rekening gehouden met de komst van grote grazers in de Hollandse Hout, maar  conform het raadsbesluit van 5 januari 2011 stelt het college de gemeenteraad voor om de gebiedsvisie te gebruiken als onderlegger voor het te maken bestemmingsplan maar de mogelijkheid om grote grazers toe te laten, daarbuiten te houden.

Ontwikkelingsrichting

De gebiedsvisie geeft de gewenste ontwikkelingsrichting voor de Hollandse Hout weer. Met het betrekken van een klankbordgroep bij het opstellen van de visie is er een breed draagvlak voor de nu aangegeven richting. De klankbordgroep adviseert unaniem positief, uitgezonderd het toelaten van grote grazers. Zij adviseert de gebiedsvisie als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling op korte en middellange termijn en opdracht te geven voor een nadere uitwerking van de visie. Daarbij moeten de toevoerwegen naar het nabij te realiseren Natuur Activiteiten Centrum zijn aangepast aan de verwachte bezoekersaantallen (150.000 per jaar). 

Doelstellingen

In de gebiedsvisie, en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

  • realisatie van een aantrekkelijk en veelzijdig bos met ruimte voor bosbouw, recreatie en natuur;
  • het leveren van een bijdrage aan de diversiteit van parken en bossen rondom Lelystad;
  • het ontwikkelen van de recreatieve mogelijkheden;
  • het herstel van de ruimtelijke gelaagdheid;
  • het vergroten van de diversiteit aan plant- en diersoorten;
  • het benutten van de economische potenties (met inbegrip van de waarde van de houtopstand);
  • het realiseren van een oostelijke poort voor Oostvaardersland in combinatie met de ontwikkeling van het Natuur Activiteiten Centrum (NAC).

De in de gebiedsvisie opgenomen doelstelling ‘het vergroten van het welzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen’  is in het voorgestelde raadsbesluit komen te vervallen.

Eindbeeld kent vier zones

Uitvoering van de gebiedsvisie levert voor de Hollandse Hout het volgende toekomstbeeld op: ‘De beleving van het bos staat voorop; open plekken worden afgewisseld met dicht bos, routes zijn gevarieerd en geschikt voor verschillende vormen van gebruik: te voet, op de fiets, in de kano of te paard. Je kunt door het bos zwerven zonder paden te gebruiken of juist vanaf de paden een ree zien wegspringen. Door de ontsluiting te verbeteren, de variatie te vergroten en de bosbouwkundige kwaliteiten beter te benutten krijgt het bos een nieuwe toekomst. Bestaande en nieuwe recreatieve functies trekken verschillende soorten bezoekers.

Zone ‘bos met houtproductie’

In vier zones worden door een nieuwe inrichting vier verschillende betekenissen daaraan gegeven. In de zone ‘bos met houtproductie’ ontstaat veel ruimte voor recreatie. Hier wordt het oorspronkelijke multifunctionele bosbeeld nagestreefd, waarin houtproductie, natuur en recreatie samen opgaan. De productie van hout wordt gecombineerd met een stelsel van aantrekkelijke recreatieve routes, begeleid door een afwisselende zoomvegetatie en dikke bomen die bijzondere plekken markeren. Deze zone is het recreatieve uitloopgebied voor Warande, voor bezoekers met interesse voor dit gebied, maar ook sporters vinden hier ruimte. De blijvend aanwezige natuurwaarden, bijvoorbeeld de rijkdom aan paddenstoelen, zullen specifiek geïnteresseerden aantrekken.

Zone ‘natuurbos’

De zone ‘natuurbos’ wordt omsloten door het bos met houtproductie en de Knardijk. Beheer en onderhoud van dit gedeelte van de Hollandse Hout is gericht op een toename in ruimtelijke variatie; open en dicht, hoog en laag (droog en nat). Hier ontstaat ruige natuur met een extensief padenstelsel, boomgroepen en open plekken wisselen elkaar af. De zone met natuurbos is volledig toegankelijk voor recreanten.

Zone ‘aan het Bovenwater’

In de zone ‘aan het Bovenwater’ wordt met inachtneming van de bestaande waarden ruimte geboden aan de huidige recreatieve voorzieningen voor uitbreiding en vernieuwing. Het bos vormt een groen decor. Het is ook aan deze kant van het bos dat de recreatieve uitloop vanuit Lelystad opgevangen wordt, maar ook bezoekers uit de regio zullen hier komen om te surfen of te vissen op forel. Stadslandbouw, speelweides maar ook een kinderboerderij en mogelijk zelfs zorginstellingen kunnen hier een plek krijgen. Gezelligheid, uitdaging en er even tussenuit staan voorop binnen een bos met een parkachtige inrichting.

Zone ‘rondom het te ontwikkelen Natuur Activiteiten Centrum (NAC)’

In de zone rondom het te ontwikkelen Natuur Activiteiten Centrum (NAC) kleurt het bos richting een ruiger en natuurlijker bos waarin gestruind kan worden en de natuurbeleving voorop staat. Bij het NAC is naast het informatiecentrum voorzien in een natuurcamping met minimale voorzieningen en een klein aantal ecolodges. Hier komen bezoekers met interesse voor natuur, mensen die volledig willen opgaan in de wereld van planten en dieren, bezoekers uit Lelystad maar ook uit de regio en uit het buitenland. De Hollandse Hout vormt de schakel tussen de Oostvaardersplassen en de stad en versterkt daarmee de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van natuur, wonen en leven. Het bos biedt nieuwe recreatiemogelijkheden voor Lelystad en voor de regio, terwijl het als karakteristiek bos op rijke kleigrond een uniek bos in Nederland zal gaan worden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...