Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen Verkeer en Vervoer

Van bewoners krijgen wij regelmatig vragen en meldingen over verkeersveiligheid en parkeren. Bijvoorbeeld: er wordt te hard gereden in de straat, er wordt op de stoep geparkeerd, verzoeken voor het instellen van eenrichtingsverkeer of het instellen van een parkeerverbod. Hieronder staan een aantal onderwerpen waar regelmatig meldingen over binnen komen. Voordat u over één van deze onderwerpen een melding doet, vragen wij u dit eerst goed door te lezen omdat hier misschien ook al het antwoord op uw vraag staat.

Elke vraag en verzoek individueel behandeld. Maar omdat veel vragen en meldingen vaak over het hetzelfde onderwerp gaan, zijn er algemene uitgangspunten waar wij ons antwoord op baseren. Veel meldingen kunnen worden opgelost wanneer buurtbewoners hierover met elkaar in gesprek gaan. Vaak wordt er een melding bij de gemeente gedaan terwijl het probleem ook onderling kan worden opgelost. Komt u er niet uit met elkaar, dan kunt u contact opnemen met een van de bewonersconsulenten.

Hieronder vindt u per onderwerp de veelgestelde vragen:

Parkeren

Locaties laadpalen elektrische voertuigen

Paaltjes en hekjes

Hardrijden

Borden

Spiegels

30 km zone

Parkeren

Kan de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen?

Wij ontvangen regelmatig verzoeken voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Extra parkeerplaatsen worden alleen aangelegd wanneer er groot onderhoud in een wijk plaatsvindt. In de voorbereidingsfase van het groot onderhoud wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en van de beschikbare ruimte worden er wel of geen extra parkeerplaatsen aangelegd. Als er al groot onderhoud is geweest of uw straat voorlopig nog niet voor groot onderhoud aan de beurt is. Dan hanteren wij de regel dat wanneer er binnen een loopafstand van 100 meter een parkeerplaats beschikbaar is er geen uitbreiding van parkeerplaatsen nodig is.

Kan ik een parkeerplaats kopen?

De gemeente Lelystad verkoopt geen parkeerplaatsen.

Kan ik een parkeerverbod of verbod om stil te staan aanvragen?

Woonwijken

We krijgen regelmatig verzoeken voor het instellen van een parkeerverbod om parkeren op de rijbaan tegen te gaan, of omdat er voor een uitrit- of op de stoep wordt geparkeerd. Het uitgangspunt van de gemeente is om geen parkeer- en stopverboden in woonwijken in te stellen. Maar ook om zo min mogelijk borden in woonwijken te plaatsen. Met het instellen van de maatregel zal de situatie waarschijnlijk niet veranderen. Als u om uw uitrit te verlaten een paar keer moet steken met uw voertuig, wordt dit door de handhaver niet gezien als een belemmering. Bij hinderlijk parkeren of het blokkeren van de weg adviseren wij u de bestuurder van het voertuig aan te spreken op zijn of haar gedrag. Helpt dit niet dan is de vervolgstap contact op te nemen met stadstoezicht of de politie.

Bij scholen

Aanvragen voor verkeersmaatregelen rondom de school kunnen door de school zelf, of door een verkeersouder van de school worden aangevraagd. Verkeersonveilige situaties welke rondom de school kunt u het beste melden bij de schoolleiding of bij de verkeersouder van de school.

Hoe kan ik een blauwe zone of vergunningparkeren in mijn straat aanvragen?

Belangrijk is dat aan het instellen van een parkeervergunningzone of een parkeerschijfzone ook kosten voor bewoners zitten. Ook moet er op basis van onze Nota Parkeernormen bij bewoners draagvlak zijn voor het invoeren van vergunningparkeren of een parkeerschijfzone. Het stappenplan voor het instellen van blauwe zone of vergunningparkeren kunt u terug vinden in het parkeerbeleidsplan hoofdstuk 5 of u kunt meer lezen op www.lelystad.nl/Parkeren.

Kan ik een artsenparkeerplaats aanvragen?

Als u een huisartsenpraktijk heeft en u kunt niet parkeren op eigen terrein dan kunt u een artsenparkeerplaats aanvragen.
Voorheen werden artsenparkeerplaatsen toegewezen op kenteken. Dit is veranderd. Een artsenparkeerplaats wordt niet meer toegewezen op kenteken.
Aan het toewijzen van een artsenparkeerplaats wordt een voorwaarde verbonden:
•    Per artsenparkeerplaats dient u één hulpverlenersvergunning aan te schaffen.

Als het gezondheidscentrum of de huisartsenpraktijk over meerdere artsenparkeerplaatsen beschikt dient u hetzelfde aantal hulpverlenersvergunningen aan te schaffen. Voor meer informatie en het tarief van de hulpverlenersvergunning verwijzen wij u naar de website www.lelystad.parkeerservice.nl/vergunningen 
In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen. Bijvoorbeeld: wanneer een gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk meerdere artsen in dienst heeft. Of bijvoorbeeld als een waarnemende arts dienst heeft. Het is de bedoeling dat op de dag zelf, de betreffende arts online het kenteken wijzigt. Met een hulpverlenersvergunning is het ook toegestaan te parkeren in een vergunninghoudersgebied.

Locaties laadpalen elektrische voertuigen

We ervaren in de straat een hoge parkeerdruk. Er is geen ruimte voor een laadplek.

Vaak vervangt de elektrische auto een benzine auto. Dus neemt de parkeerdruk niet toe. Wel proberen wij bij onderzochte parkeerdruk een oplossing op maat te realiseren.

Niemand in deze buurt heeft een elektrische auto. Waarom komt er dan wel voor mijn deur een laadpaal?

Vaak heeft een elektrisch voertuig ook een levertijd. Dus als iemand een elektrische auto heeft besteld vraagt men ook direct een laadpaal aan. Ook moet een locatie voor een laadpaal aan allerlei eisen voldoen. Het kan daarom voorkomen dat de laadpaal niet voor de deur van de aanvrager komt.

Ik heb zonnepanelen en wil mijn auto opladen maar beschik niet over parkeren op eigen terrein

De gemeente Lelystad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom leggen wij op veel plekken in de stad openbare laadpalen aan, zodat het voor mensen zonder eigen parkeerplaats mogelijk is om hun voertuig op te laden. De gemeente kiest er nadrukkelijk niet voor om door middel van kabelgoten of zwenkarmen elektrisch laden te faciliteren. Redenen hiervoor zijn (struikel)gevaar, aansprakelijkheid bij schade en/of letsel, bewoners die een parkeerplaats kunnen gaan opeisen, geen toekomstbestendige oplossing en een wildgroei van kabels in de openbare ruimte. 
Voor het opladen van uw voertuig kunt u terecht bij één van de openbare laadpalen in uw omgeving. Een andere oplossing is helaas niet mogelijk.

Paaltjes en hekjes

Kan ik een paaltje of een hekje aanvragen voor in mijn straat of steeg?

Paaltjes en hekjes in de openbare ruimte zijn niet wenselijk omdat:

Landelijk gezien gebeuren de meeste ongevallen doordat fietsers tegen onverwachte paaltjes op fietspaden aanrijden.

Omdat de hulpdiensten hebben aangegeven dat de overvloed aan paaltjes en hekjes in Lelystad de bereikbaarheid tijdens calamiteiten moeilijk maken.

De gemeente Lelystad heeft zich geconformeerd aan agenda 22. Dit houdt onder andere in dat wij zorgdragen voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Waarom zijn paaltjes soms ineens weg op fietspaden?

Als er wel een paaltje op een fietspad staat en deze is ineens weg. Dan kan dit te maken hebben met het gladheidsseizoen. Van oktober tot en met april worden alle paaltjes in de strooiroute verwijderd.

Kan ik en ontheffing krijgen voor het fietspad in de wijk?

De gemeente geeft geen ontheffingen uit voor auto's om over het fietspad te mogen rijden. Dit om bijvoorbeeld bij uw woning te kunnen parkeren, als de woning niet te bereiken is met de auto.

Hardrijden

Hard rijden vooral in woonwijken, wordt meestal veroorzaakt door de bewoners zelf. Bewoners kennen de weg met alle kuilen en oneffenheden of bijvoorbeeld bezorgdiensten. Wij hebben de mogelijkheid om via open data de snelheid in uw wijk te bekijken. Wanneer uit deze gegevens blijkt dat er te hard wordt gereden dan gaan wij zelf de snelheden monitoren. Dit met behulp van een zogenaamde telradar. De telradar meet de snelheid van passerende voertuigen. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen zal de telradar over een periode van 2 weken de gegevens meten.

Wanneer uit de resultaten blijkt dat er een constante overschrijding van de maximumsnelheid is. Bekijken wij of en welke maatregelen nodig zijn. De verzoeker krijgt een schriftelijk bericht van de resultaten.
Wanneer uit deze gegevens blijkt dat er niet te hard wordt gereden ondernemen wij geen actie. Wel besteden we extra aandacht aan de weginrichting bij het groot onderhoud. Het is daarmee het uitgangspunt om alleen bij gegronde meldingen van te hard rijden snelheidsmetingen te houden.

Kan de gemeente handhaven op snelheid?

Handhaving op snelheid is een bevoegdheid die alleen bij de politie ligt. U kan rechtstreeks de politie benaderen voor handhaving, op het algemene nummer 0900-8844.

Kan ik (extra) drempels aanvragen bij de gemeente in mijn straat?

De gemeente legt alleen drempels aan als is aangetoond dat er structureel (veel) te hard wordt gereden. En dat het invloed heeft op de verkeersveiligheid (zie hard rijden). Wanneer de buurt verzoekt om een dergelijke voorziening moet de voorziening breed gedragen worden in de buurt vanwege de nadelen zoals trillinghinder en geluidsoverlast. Een drempel leggen wij alleen aan bij groot onderhoud, bij vervanging van de riolering of tijdens de herinrichting van de weg.

Kan de gemeente van mijn straat éénrichtingsverkeer maken?

Regelmatig vragen bewoners om éénrichtingsverkeer in de straat omdat er te hard wordt gereden. Op een eenrichtingsweg gaan bestuurders juist harder rijden omdat er geen tegenliggers worden verwacht. Daarom voeren wij dit soort maatregelen niet uit om de snelheid te verlagen in een straat. Eénrichtingsverkeer is alleen aan te raden bij smallere straten die doorstromings- problemen of verkeersveiligheidsproblemen opleveren. Ook alleen als er goede alternatieven zijn om via een andere weg, de weg te vervolgen. Een voorwaarde is dat de maatregel wordt ondersteund door de meerderheid van de bewoners van de betreffende straat.

Borden plaatsen

Wij plaatsen alleen borden als dit wettelijk verplicht is of als dit de verkeersveiligheid verbetert.

Kan ik bord 'spelende kinderen' aanvragen bij de gemeente?
In woonwijken plaatsen we deze borden niet omdat weggebruikers in woonwijken “spelende kinderen” op de weg kunnen verwachten. Alleen bij druk bezochte speeltuintjes en scholen in de woonwijken, plaatsen we soms dit bord. Afhankelijk van de situatie

Kan ik een bord 'verplicht voetpad' aanvragen bij de gemeente?
Het komt voor dat (brom-)fietsers de onverplichte voetpaden gebruiken. Hoewel dit niet verboden is, kan het wel een groot irritatiepunt bij alle gebruikers van het pad zijn.
Niet ieder pad kan worden aangewezen als een verplicht voetpad. Een verplicht voetpad moet namelijk aan bepaalde eisen voldoen. Omdat er Vanwege het lage aantal conflicten, is het ons uitgangspunt om een bord 'verplicht voetpad' niet te plaatsen.

Spiegels

Kan ik een spiegel aanvragen voor een kruising in mijn straat?

Wij plaatsen liever geen spiegels. Een spiegel kan schijnveiligheid geven. Je weet nooit zeker dat een bestuurder al het verkeer op de kruisende weg in de spiegel ziet. Ook kan een spiegel zorgen voor een vertekenend beeld, waardoor de snelheid van het naderende verkeer niet goed kan worden ingeschat.
In enkele gevallen, wanneer er echt niets te zien is, plaatsen wij een spiegel.

30 km zone

Kan ik een bord met (woon)erf aanvragen bij de gemeente?

Het is niet mogelijk om “zomaar” een bord (woon) erf te plaatsen aan het begin van een woonstraat / woonwijk.
Een woonerf is een straat waarbij de nadruk zeer sterk ligt op de verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen, enzovoort. Parkeren in een erf kan alleen in parkeervakken waar een P in staat. Buiten deze vakken is het verboden te parkeren. Alle woongebieden zijn of worden ingericht als 30 km-zone waarbij 'Duurzaam Veilig' het uitgangspunt is. Dat is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten, door te richten op het voorkomen van ongelukken.

Hoe zit het met voorrang in een 30 km zone?

In een 30 km/zone is al het verkeer gelijk, dit betekent dat rechts voorrang heeft. Door de voorrang niet apart te regelen is voor de weggebruiker de verkeerssituatie duidelijker omdat overal (ook landelijk) dezelfde regel geldt. Dit is een verbetering voor de verkeersveiligheid. Een uitzondering op deze regel zijn kruispunten van wijkwegen met fietspaden die tot de hoofdfietsstructuur behoren. Dit soort fietspaden worden in de voorrang afgewikkeld en is op straat zichtbaar gemaakt met bebording en markering.

Kan ik een zebrapad aanvragen bij de gemeente?

Binnen een 30 km zone willen we liever geen voetgangers oversteekplaats aan leggen. Dit omdat een zebrapad kan zorgen voor schijnveiligheid. Een zebrapad (voetgangersoversteekplaats) wordt alleen bij hoge uitzondering bij scholen gemaakt.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...