Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Maaibeleid

In het groeiseizoen wordt het gras (gazons en bermen) in Lelystad gemaaid. Maaien is een onderdeel van een pakket aan onderhoudsmaatregelen, die nodig zijn om een bepaald groentype, ook wel streefbeelden genoemd, in stand te houden.

Bermen langs dreven

De meeste zijbermen langs de dreven worden 2x per jaar gemaaid, 1x in juni en 1x eind september/oktober. Door consequent (meer dan 30 jaar) zo te maaien zijn er zeer bloemrijke bermen ontstaan. 

Middenbermen

De meeste middenbermen zijn stinze bermen. Deze middenbermen worden 1x gemaaid in juni en de rest van het jaar kort gemaaid (1x in de 2 weken maaien). In deze stinze bermen staan veel bollen en vroegbloeiende planten zoals margriet, korenbloem, salie, wilde lof, streepzaad, diverse klaver soorten, hemelsleutel, pinksterbloem. De kopse kanten van deze middenbermen worden voor het uitzicht steeds kort gemaaid, net zoals de toegangen naar de wijken.

Hoog gras: meldingen en overlast verkeer

Een zachte winter en/of warm, vochtig weer kan er voor zorgen dat grassen hoger staan dan normaal of sneller groeien. Alle meldingen die gedaan worden over (te) hoog gras en verkeersonveilige situaties worden gecontroleerd. Waar nodig wordt er extra gemaaid als het zicht op een dreef inderdaad onvoldoende is. Uitgangspunt hierbij is, is dat er voldoende uitzicht moet zijn voor men rustig, of eerst stilstaand, een dreef op rijdt.

Maaien in het Bovenwater

Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Lelystad werken samen aan het waterbeheer van het Bovenwater. Het beheer van het Bovenwater bestaat voor een belangrijk deel uit het maaien van de waterplanten.

Gazon

Een gazon bestaat uit gras en heeft een beeld- en gebruiksfunctie. Een gazon wordt 16x per jaar, in het seizoen, gemaaid. Het maaisel wordt niet afgevoerd. Rond obstakels en bomen wordt maximaal 6x per jaar (seizoen) gemaaid.

Bloemrijk gras

Bloemrijke graslanden zijn extensief beheerde graslanden die in tegenstelling tot gazon een grote variatie aan bloemen/kruiden kent. De soortensamenstelling van bloemrijke graslanden is afhankelijk van een aantal milieuomstandigheden: bodemsoort, vochtigheid en zuurgraad van de bodem. In Lelystad is er voornamelijk kleigrond en kent het bloemrijk gras hier vooral bloemen en kruiden die het op deze grond goed doen.

Bloemrijk gras wordt 2x per jaar gemaaid, tussen 15 juni en 1 oktober. In voedselarme gebieden wordt 1 keer per jaar gemaaid, in de maand augustus. Op plekken met specifieke flora zoals orchideeën, wordt voor 15 mei gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd en rond bomen/obstakels wordt vooraf gemaaid. 

Stinsengazon

Een stinsengazon is een gazon met planten die oorspronkelijk niet voorkomen in de polder. Dit zijn meestal sterke planten die zich zonder veel onderhoud vermeerderen. Stinsengazons worden na 15 juni gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Na 15 juni wordt het beheerd als gazon (maaien zonder het maaisel af te voeren). Rond obstakels en bomen wordt 6x gemaaid.

Ruigberm

Een ruigberm is een berm die bestaat uit gras met weinig variatie. Het zijn vaak taluds langs watergangen. Ruigberm wordt 6x per jaar gemaaid, het maaisel wordt niet afgevoerd en rond obstakels en bomen wordt 2x gemaaid.

Zoom

Een zoom is het geheel van alle grassen en kruiden langs de beplantingsranden. Een zoom komt voornamelijk voor in de bossen. Een maal per jaar (na augustus) wordt de zoom gemaaid. Het ene jaar wordt de ene helft gemaaid en het jaar daarop wordt de andere helft gemaaid.
Het maaisel wordt afgevoerd.

Natuurlijke oevers + rietland

Een rietland is een vegetatie van oever-, moeras-, en waterplanten en overjarig riet. Natuurlijke oevers en rietlanden worden gemaaid door het waterschap Zuiderzeeland( tot 2 meter uit de waterkant, evenals het water). Het wordt 1x per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Er blijven telkens riethorsten staan. Deze worden niet elke keer gemaaid. Andere rietlanden worden 1x per 3 jaar gemaaid.

Braakliggend terrein

Braakliggend terrein is slechts van tijdelijke aard en wordt 2x per jaar gemaaid, voor het beeld en om ongewenste bos- en natuurontwikkeling tegen te gaan. Het maaisel wordt niet afgevoerd. Rond obstakels wordt niet gemaaid.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...