Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Riolering

Laatst gewijzigd: 22-3-2018

Lelystad is een jonge stad. Daardoor is de riolering ook nog betrekkelijk jong en modern. Lelystad heeft als één van de weinige gemeenten in Nederland een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarbij hemelwater en huishoudelijk afvalwater apart worden ingezameld. Riolering gaat gemiddeld genomen zo’n 60 jaar mee en de oudste stukken hebben op dit moment een leeftijd van amper 40 jaar. Het merendeel van de riolering is van veel jongere datum.

Drainage

In Lelystad is drainage aangelegd in openbaar gebied om de grondwaterstand te reguleren. De drainage voert regenwater dat in de bodem valt af naar het oppervlaktewater. Meer informatie over drainage kunt u vinden in de Drainagefolder.

Rioolaansluiting

Lelystad heeft een gescheiden rioolstelsel. Daarom zijn per perceel en/of woning meerdere aansluitingen nodig. De rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. U kunt een aanvraag doen voor aansluiting van uw woning of een ander gebouw op het riool. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en, indien akkoord, ontvangt u de vergunning. De vergunning wordt afgegeven op basis van de Rioolverordening Lelystad 2018.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2021

De Wet milieubeheer (Wm) verplicht de gemeenteraad voor een bepaalde periode een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Een rioleringsplan beschrijft de toestand van de riolering van de gemeente, welke wettelijke eisen op de riolering van toepassing zijn en welke maatregelen en middelen nodig zijn om aan deze wettelijke eisen te voldoen. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 het GRP 2016 tot en met 2021 vastgesteld.

Samenwerken in afvalwaterketen

In Flevoland zijn de gemeenten en het waterschap samen verantwoordelijk voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater en voor de infrastructuur die daarvoor nodig is (de afvalwaterketen). De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen biedt mogelijkheden om de keten duurzaam, innovatief en doelmatig in te richten. En om te besparen in de kosten. Ondanks dat Flevoland een relatief jonge provincie is en voorzien is van moderne infrastructuur, hebben de gemeenten en waterschap qua besparingen al veel bereikt.