Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze wet is bedoeld om overheidsinformatie transparanter en toegankelijker te maken.

De wet moet er ook voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en goed te archiveren is. De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de overheid. Als de informatie die u zoekt online niet vindbaar is kunt u een Woo-verzoek indienen. Met een Woo-verzoek vraagt u bepaalde documenten openbaar te maken.

Met de invoering van de ‘Wet open overheid’ is de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ (Wob) komen te vervallen.

Hoe moet een Woo-verzoek ingediend worden?

Een Woo-verzoek gericht aan gemeente Lelystad kan via het webformulier, per brief of mondeling worden ingediend. Een Woo-verzoek kan ook per e-mail worden ingediend, maar uitsluitend via dit e-mailadres: woo@lelystad.nl.

Waar moet een Woo-verzoek aan voldoen?

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. U hoeft bij het indienen van een Woo-verzoek geen reden aan te geven. Vermeld altijd bij uw verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover u informatie wenst te ontvangen.

Houdt u bij indienen van een Woo-verzoek in elk geval rekening met het volgende:

  • Het verzoek moet betrekking hebben op publieke informatie. Denkt u aan informatie over beleid, met inbegrip van de voorbereiding en de uitvoering daarvan;
  • Het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie. Informatie moet aanwijsbaar vastgelegd zijn op een gegevensdrager. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn schriftelijke of digitale documenten, geluidsbanden, films, foto’s, of digitale bestanden zoals bijv. e-mail.
  • De informatie moet daadwerkelijk beschikbaar zijn bij het overheidsorgaan waar u het verzoek indient. 

Uitzonderingen

De gemeente verstrekt in een aantal gevallen geen informatie, de zogenaamde uitzonderingsgronden. 

Als uw Woo-verzoek bijvoorbeeld gaat om informatie uit documenten die zijn opgesteld voor intern beraad, dan krijgt u geen informatie over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Denkt u hierbij aan niet-objectieve informatie zoals ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen.

Verder blijft het openbaar maken van informatie in de volgende gevallen achterwege:

  • Als het de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
  • Als het de veiligheid van de staat in gevaar brengt;
  • Als er sprake is van bedrijfs- en fabricagegegevens die natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid hebben meegedeeld;
  • Als het gaat om bepaalde persoonsgegevens, tenzij deze betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door deze betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  • Als het nummers betreft die dienen ter identificatie van personen, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

Verstrekking van de gevraagde documenten blijft ook achterwege als het belang van het openbaarmaking van deze documenten niet opweegt tegen zwaarwegende andere  belangen die de Woo heeft omschreven.

Besluit

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van 2 weken worden uitgesteld. Deze termijn kan worden opgeschort, als de gemeente verwacht dat een derde-belanghebbende bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van deze documenten. Deze derde-belanghebbende moet dan om een zienswijze worden gevraagd. Als wordt verzocht om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter dan wordt de openbaarmaking ook opgeschort, totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op uw Woo-verzoek, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...