Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitleg begrippen

Laatst gewijzigd: 1-1-2020

Hieronder worden enkele begrippen uitgelegd, die (veelvuldig) in de digitale belastingwijzer voorkomen.

Belasting

Bij belastingen bestaat er geen directe relatie tussen wat u betaalt en de door de gemeente geleverde diensten. Voorbeelden van zulke diensten zijn het verlichten van de straat en het maaien van het gras. Deze zaken worden ondermeer betaald uit de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de hondenbelasting.

Afvalstoffenheffing

Er is sprake van een heffing als de gemeente geld vraagt voor direct aanwijsbare prestaties. Het gaat dan om diensten voor alle inwoners (collectief). Een voorbeeld van zo’n dienst is het ophalen en verwerken van huisvuil. U betaalt daarvoor afvalstoffenheffing.

Rechten

Van een recht is sprake, wanneer tegenover de betaling een overheidsprestatie staat die onmiddellijk aanwijsbaar is en een individueel karakter heeft. De rechten dienen om gemeentelijke diensten of het gebruikmaken van openbare gemeentelijke bezittingen te vergoeden.
Voorbeelden van rechten zijn:

  • de marktgelden voor het huren van een kraam op de markt
  • begraafplaatsrechten, voor het onderhoud dat de gemeente aan de graven verricht
  • leges die verschuldigd zijn voor gemeentelijke diensten, zoals de afgifte van een paspoort of rijbewijs

Aanslag

Een schriftelijk stuk waarbij u op de hoogte wordt gebracht van het bedrag dat u aan belastingen moet betalen.

Naheffingsaanslag

Voor sommige belastingen moet u aangifte doen. Als aan de aangifteverplichting niet is voldaan, wordt een naheffingsaanslag (boete) berekend. Een voorbeeld hiervan is de parkeerbelasting. Bij het niet of niet volledig betalen van het verschuldigde parkeergeld kunt u een naheffingsaanslag opgelegd krijgen. Het totale bedrag van de naheffing is opgebouwd uit het niet betaalde parkeergeld, verhoogd met de kosten van de naheffingsaanslag ad € 64,50.

Wet WOZ

De Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften regelt de waardebepaling en de waardevaststelling van onroerende zaken. Onroerend zijn de grond alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. De Wet WOZ is bedoeld om de waarde van onroerende zaken eenvoudiger en efficiënter vast te stellen. Op basis van de Wet WOZ taxeert de gemeente Lelystad alle onroerende zaken naar een vaste waardepeildatum. Deze waarden worden gebruikt voor de belastingheffing door de Rijksbelastingdienst, de waterschappen en de gemeente.