Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kadernota 2014-2017

Laatst gewijzigd: 30-6-2017

Het college van Lelystad heeft op woensdag 17 april 2013 de Kadernota 2014 - 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze geeft ondanks de aanhoudende effecten van de crisis, tegenvallende inkomsten (ook van het rijk) en toenemende kosten voor de gemeente een gematigd positief beeld van de gemeentelijke financiën.

Kadernota

In de kadernota doet het college op hoofdlijnen voorstellen aan de gemeenteraad voor kaders voor de Programmabegroting 2014-2017. De aanhoudende economische crisis heeft invloed op het huishoudboekje van de gemeente en vraagt om inspanningen om het financieel perspectief sluitend te houden. Niettemin is het gelukt in deze collegeperiode de financiering van effectief sociaal beleid overeind te houden en, behoudens inflatiecorrectie, geen lastenverzwaring voor de inwoners door te voeren. Daarmee heeft het college zich opnieuw tot het uiterste ingespannen om deze uitgangspunten uit het coalitieakkoord, dat werd gesloten toen de financiële wereld er nog heel anders uitzag, overeind te houden.

Meerjarenperspectief

Ondanks nu al te voorziene financiële tegenvallers, die onder meer het gevolg zijn van het overdragen van taken van het rijk, extra bezuinigingen van het rijk en tegenvallende ontwikkelingen op het gebied van met name uitkeringsgerechtigden en legesinkomsten, is het meerjarenperspectief vooralsnog sluitend. Om het perspectief sluitend te houden, wordt onder meer voorgesteld om de rioolheffing met ingang van 2015 volledig kostendekkend te maken. Daarnaast acht het college het verstandig om in de komende jaren een buffer op te bouwen. Dit om eventuele kabinetsmaatregelen die met het sluiten van het sociaal akkoord in de koelkast zijn gezet, maar daarmee nog niet definitief van de baan zijn, op te kunnen vangen.

Afhankelijk van de economische ontwikkeling zullen scherpe keuzes in relatie tot de gemeentelijke rol en taken gemaakt moeten worden. Het college ziet dit vooral als een taak van de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2014 wordt gekozen.