Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rekenkamerbrief en quick scan bezuinigingen

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De rekenkamer Lelystad heeft in het najaar van 2010 de kwaliteit van de bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Lelystad onderzocht. Aanleiding voor deze quick scan was de behandeling van de najaarsnota 2009 en de rekening 2009, naar aanleiding waarvan de raad kritische opmerkingen had geplaatst over de kwaliteit van de stukken en het daarop volgende ombuigingstraject.

Sluitende begroting, maar wel meer informatie nodig

De belangrijkste conclusie van de rekenkamer is, dat de programmabegroting 2011-2014 een sluitend financieel perspectief oplevert. Wel is aanvullende informatie nodig in een later stadium om tot een goed afgewogen oordeel te komen over het totale bezuinigingspakket. Ook ten aanzien van de haalbaarheid van de personele taakstellingen en die voor slimmer werken is nog geen verband gelegd met vermindering van taken en activiteiten. Daarmee is op dit moment nog niet duidelijk of deze taakstellingen risico’s kunnen hebben voor de begroting en de ambtelijke organisatie, en zo ja, welke risico’s dat  zijn.