Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Windenergie

Laatst gewijzigd: 21-7-2017

Gemeente Lelystad heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Een belangrijk aspect hierbij is het opwekken van meer energie met windmolens. De gemeenteraad van Lelystad heeft op 5 juli 2016 het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vastgesteld. Ook de gemeenteraden van Dronten en Zeewolde en de Provinciale Staten hebben het Regioplan Wind vastgesteld.

Regioplan Wind

Het Regioplan Wind is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, provincie Flevoland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het plan legt vast in welke 4 deelgebieden de initiatiefnemers een samenhangend plan voor een windenergiepark kunnen ontwikkelen. Het gaat om de deelgebieden Noord, Zuid, Oost en West, die gezamenlijk de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde vormen. Ook biedt het Regioplan de kaders waarbinnen initiatiefnemers een windenergiepark mogen ontwikkelen. Dit zijn kaders op het gebied van plaatsingszones, financiële participatie, sanering van oude molens en gebiedsgebonden bijdrage. Als laatste geeft het Regioplan richtlijnen waaraan de projectvoering moet voldoen, zoals ruimte geven voor planparticipatie.

Maatwerk binnen het Regioplan Wind

Het Regioplan Wind is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, provincie Flevoland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. In de projectfase is er bij de uitwerking van de plannen maatwerk mogelijk binnen de kaders van het Regioplan. Om de duurzaamheidsambitie – Lelystad in 2025 energieneutraal – zelfstandig te kunnen halen, zijn er nog andere gebieden nodig voor windmolens, dan de gebieden die in het Regioplan genoemd worden. Deze zoekgebieden worden benoemd in de nationale Structuurvisie Windenergie op Land.

Deelgebieden binnen het Regioplan Wind

Binnen de kaders van het Regioplan kunnen samenwerkende initiatiefnemers onder regie van de windverenigingen per deelgebied hun projecten uitwerken en realiseren. De samenwerkende initiatiefnemers zullen binnen de kaders van het Regioplan één plan uitwerken voor de realisatie van windmolens in het betreffende deelgebied. In dit plan zijn de nieuwbouw, de sanering en de participatie in samenhang uitgewerkt.