Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel voorkomende vragen

Laatst gewijzigd: 17-9-2018

Verschillende vragen over de ondersteuning van kinderen en jongeren worden veel gesteld. Hieronder een opsomming van de meestgestelde vragen, met daarbij de antwoorden.

 1. Wat kan ik doen als mijn kind dyslexie heeft?
 2. Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor de kinderen?
 3. Mijn kind heeft ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?
 4. Wat is het Jeugd- en Gezinsteam (JGT)?
 5. Wie beoordeelt of mijn kind zorg nodig heeft?
 6. Kan ik als ouder nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?
 7. Is er een vertrouwenspersoon?
 8. Wat wordt bedoeld met één gezin, één plan, één regisseur?
 9. Weet de gemeente wat er allemaal gebeurt in een gezin? (privacy)
 10. Beslist de gemeente/JGT of mijn kind uit huis wordt geplaatst?
 11. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beschikking?

1. Wat kan ik doen als mijn kind dyslexie heeft?

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met leerproblemen. Wanneer extra begeleiding bij leesproblemen niet voldoende helpt, kan het kind verwezen worden naar een orthopedagoog of psycholoog, die vaststelt of het kind ernstige dyslexie heeft. Bij ernstige dyslexie krijgt het kind hulp van een psycholoog, orthopedagoog en/of logopedist.

Aanmelden voor dyslexiezorg gebeurt via school of in overleg met school bij gecontracteerde aanbieders. De aanbieder voor dyslexiezorg doet dan een toets of een kind voor diagnostiek in aanmerking komt. Dit is een toelaatbaarheidscontrole. U moet met school dan wel al een aantal stappen hebben gezet, zoals het landelijke protocol ernstige dyslexie voorschrijft. Als er een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door de aanbieder, wordt het onderzoek naar dyslexie vergoed, en bij vaststelling van ernstige dyslexie, ook de behandeling.

U kunt ook zelf om een onderzoek vragen bij een aanbieder, maar als geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is dat voor uw eigen rekening. Dan wordt de diagnose of behandeling niet vergoed.

2. Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor de kinderen?

Bij een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over het verdelen van de bezittingen, alimentatie en pensioen. Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u ook samen afspraken maken over de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Lees hierover meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

3. Mijn kind heeft ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Als u vragen hebt over opgroeien en opvoeden, bespreek deze dan met de mensen die uw kind regelmatig zien:

 • Juf, meester of leiding van de klas of kinderopvang, peuterspeelzaal
 • Andere ouders, buren of vrienden
 • Docent of mentor van uw kind
 • Jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau of op school

Of bel 088-0029922 of mail uw vragen of zorgen naar vragen@jgtlelystad.nl.

4. Wat is het Jeugd- en Gezinsteam?

In het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) werken professionals van verschillende Lelystadse organisaties. Dit team biedt begeleiding en ondersteuning aan gezinnen en kinderen die het opvoeden, opgroeien of op orde houden van hun leven (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Het Jeugd- en Gezinsteam zorgt ervoor dat het gezin één aanspreekpunt heeft en dat de hulp gecoördineerd wordt geboden.

5. Wie beoordeelt of mijn kind zorg nodig heeft?

Soms is de ondersteuning uit de basisvoorzieningen niet voldoende en is meer specialistische ondersteuning nodig. Dan bekijkt het Jeugd- en Gezinsteam in een gesprek met de ouders en/of het kind hoe de juiste zorg kan worden geboden. De hulpverleners van het Jeugd- en Gezinsteam  kunnen bij zwaardere of complexe problemen zorgen voor de inzet van passende ondersteuning en het verlenen van ambulante hulp. Met elkaar hebben de hulpverleners in het Jeugd- en Gezinsteam expertise om te beoordelen wat nodig is. Wanneer zij de hulp niet zelf kunnen bieden, omdat het om zeer specialistische hulp gaat, zorgen zij dat deze hulp van buiten het team wordt ingezet.

6. Kan ik als ouder nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind? 

Als u jeugdhulp nodig heeft wordt in overleg met u bepaald welke hulp voor u en uw kind passend is. Als het reguliere aanbod niet geschikt is, is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget om die zorg of ondersteuning zelf in te kopen. U moet zelf kunnen aangeven waarom een pgb echt nodig is. Ook wordt u gevraagd een budgetplan op te stellen en bent u zelf verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg en het afsluiten van zorgovereenkomsten met zorgverleners..

7. Is er een vertrouwenspersoon?

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Deze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met hun expertise en inzet dragen zij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. De contactpersoon is mevrouw Y. Boon. E-mail: info@akj.nl tel. 0320-215252. Meer informatie vindt u op de website van het AKJ.

8. Wat wordt bedoeld met één gezin, één plan, één regisseur?

Soms heeft een gezin veel problemen. Er zijn dan vaak meerdere hulpverleners betrokken. Deze hulpverleners zijn niet altijd van elkaars betrokkenheid en activiteiten op de hoogte. Hierdoor bestaat de kans dat zij langs elkaar heen werken en dus niet effectief samenwerken. Ook bestaat het gevaar dat het gezin telkens opnieuw zijn verhaal moet vertellen. Om dit te voorkomen wordt er gewerkt vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dat betekent dat er samenhangend afgesproken wordt wat er moet gebeuren en wie, wat wanneer doet voor het gezin en wat het gezin zelf kan doen. Dit wordt verwerkt in een gezinsplan.

9. Weet de gemeente wat er allemaal gebeurt in een gezin? (privacy)

Nee, gemeenten hebben geen inzage in dossiers, tenzij ouders daar toestemming voor geven.

10. Beslist de gemeente/JGT of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Het is niet de gemeente die beslist dat uw kind uit huis wordt geplaatst. De kinderrechter besluit hierover. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt. Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag van ouders bij de opvoeding van het kind wordt beperkt.

Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. Alle instellingen die deze maatregelen uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten hiervoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen we 'gecertificeerde instellingen'. De gemeente vraagt aan een gecertificeerde instelling om een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing uit te voeren en ervoor te zorgen dat uw kind bij een pleeggezin of in een instelling wordt geplaatst

11. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beschikking?

De gemeente Lelystad streeft ernaar u als burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas komt het voor dat dit niet gaat zoals u dat zou willen. Hiervoor kunt u een bezwaarschrift, melding of klacht indienen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...