Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Team Jeugd

Laatst gewijzigd: 20-1-2023

Het team jeugd van de gemeente Lelystad bestaat uit consulenten leerlingzaken (leerplichtambtenaren), RMC consulenten en talentmanagers. Hieronder leest u wat zij o.a. doen en wat zij voor u kunnen betekenen. Voor vragen kunt u contact opnemen via leerlingzaken@lelystad.nl of via telefoonnummer 14 0320.

Consulent leerlingzaken (leerplichtambtenaar)

De consulent leerlingzaken ziet er op toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Hij of zij controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven. In Lelystad noemen we de leerplichtambtenaren consulent leerlingzaken. Zij houden zich onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

 • In het kader van zorg en preventie is de consulent leerlingzaken actief om te voorkomen dat uw kind de school voortijdig verlaat; Hiervoor maken wij gebruik van de Methodische aanpak schoolverzuim (MAS). Meer informatie hierover kunt u vinden op https://ingrado.nl/kennisbank/items/methodische-aanpak-schoolverzuim
 • De consulent leerlingzaken heeft contact met de school en stelt direct een onderzoek in als er een melding is dat een leerling zonder toestemming wegblijft;
 • Regelmatig te laat komen, spijbelen of tijdens schooltijd op vakantie gaan (zonder toestemming) zijn voorbeelden van ongeoorloofd schoolverzuim. De consulent leerlingzaken gaat het gesprek met de ouders en/of de leerling aan en onderzoekt wat er aan de hand is. Als er sprake is van achterliggende problematiek, wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing;
 • Ouders en/of leerlingen die zich zonder geldige reden niet aan de Leerplichtwet houden, kunnen hiervoor worden vervolgd door middel van een Haltstraf of er kan een proces verbaal opgemaakt worden. Dan loopt de afhandeling via een officier van justitie. Meer informatie over een Haltstraf kunt u vinden op de website van HALT,
 • Vrijstellingen en aanvragen extra verlof. Klik hier voor meer informatie over vrijstellingen leerplicht, uitzonderingen en extra verlof.

RMC consulent

De RMC consulent (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) helpt jongeren tot 23 jaar, die om welke reden dan ook geen opleiding meer volgen of wanneer afbreken van de opleiding dreigt.

Een RMC consulent kijkt samen met de jongere naar de mogelijkheden om weer naar school te gaan. Dit kan bijvoorbeeld een voltijd opleiding zijn: een beroepsopleidende leerweg (BOL) op het mbo maar ook een combinatie van werken en leren: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op het Mbo.

Ook als naar school gaan op dit moment (nog) niet mogelijk is kunnen zij je verder helpen. Klik hier voor meer informatie over vroegtijdig schoolverlaten.

Talentmanager

Het overgrote deel van de Lelystadse jongvolwassenen gaan naar school of heeft een baan. Voor sommige is dat (nog) niet weggelegd. Bij de gemeente werken talentmanagers die samen met deze jongeren op zoek gaan naar de juiste richting die nodig is voor een passende plek in de maatschappij. 

De talentmanager richt zich op de groep jongvolwassenen met complexe multiproblematiek die zich niet bewust zijn van de ernst van hun problematiek en/of hun route binnen hulpverleningsland niet kunnen vinden. Het gaat hierbij om jongvolwassenen die:

 • Zorgmoe zijn;
 • Waarbij sprake is van (dreigende) criminaliteit;
 • Door de stress de meest voor de hand liggende oplossingen niet meer kunnen bedenken.

De talentmanager is nauw betrokken in de uitvoering. Het is daarbij noodzakelijk dat deze de jongvolwassene in regie heeft en blijft hebben.

Wat doet een talentmanager?

 • Actief benaderen van jongvolwassenen die tussen wal en schip raken;
 • Helpt de jongvolwassenen om overzicht te krijgen, zodat straks wel die belangrijke  opleiding af kan worden gerond of dat ze die leuke baan kunnen krijgen en/of  behouden;
 • Inzetten van passende hulpverlening voor elk aandachtsgebied met behulp van  zijn/haar netwerk;
 • Spin in het web, waar professionals terecht kunnen voor vragen over jongvolwassenen met complexe multiproblematiek;
 • Coachende rol voor jongvolwassenen naar een passend (hulpverlening)traject;
 • Coachende rol als jongvolwassenen zijn vastgelopen in (eerdere) hulpverlening door niet adequate samenwerking of te strak vasthouden aan ‘regeltjes’;
 • Waarborgen dat verschillende partijen samenwerken om jongvolwassenen effectief te  begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Wat zijn de voorwaarden?

Aanmelden van een jongere kan door netwerkpartners, ouder(s), betrokkenen en jongeren zelf. Voorwaarde is dat er op het moment een hulpvraag ligt op verschillende leefgebieden. En er sprake is van de volgende punten:

 • Jongeren tussen de 17 en 27 jaar woonachtig en/of verblijvend in Lelystad;
 • Er sprake is van multi problematiek (bijvoorbeeld: gedragsproblematiek, verslaving, schulden, huisvesting, demotivatie, etc.);
 • Criminaliteit (dreigende), overlast gevend gedrag en/of geen vaste woon of verblijfplaats;
 • Er is geen hulpverlening in beeld. Mogelijk zijn er meerder interventies en contacten geweest via de reguliere hulpverlening, echter stagneert deze hulpverlening, waardoor de jongere alsnog dreigt uit te vallen.

Contact met de talentmanager

Aanmeldingen kunnen verstuurd worden via leerlingzaken@lelystad.nl Graag ontvangen wij dan onderstaande gegevens:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Reden aanmelding;
 • Omschrijving van de situatie;
 • Aangeven of er momenteel en/of recent sprake is geweest van hulpverlening. Indien dit het geval is dan graag vermelden welke hulpverleningsinstantie(s) betrokken is/was.

Binnen drie dagen zal er telefonisch en/of per e-mail contact met u worden opgenomen. Maakt u zich zorgen om een jongere uit uw omgeving? Neem ook dan contact met ons op.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...