Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Leerplichtwet

Laatst gewijzigd: 9-8-2021

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als een kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Als jongeren dan nog geen startkwalificatie hebben, dienen zij naar school te gaan tot zij die startkwalificatie wel hebben of tot zij 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger.

Leerplichtambtenaren gemeente Lelystad

Vanaf het vierde jaar mag een kind naar school. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Veel kinderen gaan vanaf hun vierde al naar school.

Filmpje leerplicht Lelystad

Leerplichtwet

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Als een kind op zijn 16e of 17e een diploma haalt dan is het daarna niet meer verplicht om naar school te gaan. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook daadwerkelijk naar school gaat. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete als kinderen niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een proces-verbaal extra groot.

Meer informatie over de leerplicht en kwalificatieplicht

Kan mijn kind vrijstelling krijgen van de leerplicht?

In een aantal situaties kunt u vrijgesteld zijn van de verplichting uw kind in te schrijven op een school dan wel de school te laten bezoeken.

Vrijstelling op grond van overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs:

Als u bedenkingen heeft tegen de richting van alle onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van de woning liggen, kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Als u zich beroept op deze vrijstellingsgrond, moet u een verklaring afleggen over uw bedenkingen. De verklaring moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Een verklaring dat u overwegende bezwaren heeft tegen de richting van het onderwijs; aannemelijk maken dat alle scholen in een behoorlijke regio onderzocht zijn;
  • Uw kind in het voorafgaande jaar aan de dagtekening van de kennisgeving niet ingeschreven geweest is op een school of instelling van de richting waartegen u bezwaar heeft.

Vrijstelling wegens het beroep van de ouders:

Als u kermisexploitant of circusmedewerker bent, dus een zogenaamd trekkend bestaan heeft, geldt in bepaalde gevallen van rechtswege vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor de maanden maart tot en met oktober.

Vrijstelling vanwege het volgen van onderwijs in het buitenland:

Als een leerling is ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie maar onderwijs volgt in het buitenland, moet vrijstelling worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt de vrijstellingsformulieren aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Bij het vrijstellingsformulier dient wel een door de directeur van de buitenlandse onderwijsinstelling ondertekend bewijs van inschrijving overlegd te worden.

Vrijstelling op medische gronden:

Kinderen die wegens lichamelijke en/of psychische gronden (nog) niet geschikt zijn om tot een school te worden toegelaten, kunnen vrijgesteld worden via een beroep op vrijstelling artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969. Wanneer een vrijstelling geldt, zijn ouders niet verplicht om hun kind in te schrijven op een school of instelling. Een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school moet ook worden gedaan als een kind op een medisch kinderdagverblijf zit en de leerplichtige leeftijd bereikt.

In alle gevallen moet er bij het indienen van het beroep op vrijstelling een verklaring van een onafhankelijk arts overlegd worden waaruit blijkt dat het kind niet in staat is om onderwijs te volgen. Conform artikel 7 van de Leerplichtwet* heeft gemeente Lelystad de organisatie Argonaut aangewezen om het onderzoek te doen dat nodig is voor het opstellen van een verklaring door een onafhankelijk arts. Wij zullen het ingediende beroep op vrijstelling dan ook doorsturen naar Argonaut. Argonaut zal vervolgens contact opnemen met u voor het maken van een afspraak over de inhoudelijke beoordeling van het beroep op vrijstelling. Zij zullen na hun onderzoek, met toestemming van u, het advies uitbrengen aan de gemeente Lelystad over de belastbaarheid voor het volgen van onderwijs. Na dit advies ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente Lelystad over uw beroep op vrijstelling. Klik hier voor meer informatie over Argonaut.

De vrijstelling geldt voor de duur van één schooljaar. Het beroep op vrijstelling moet ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt en daarna jaarlijks vóór 1 juli ingediend worden.

*Artikel 7 van de Leerplichtwet bepaalt dat een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a slechts kan worden gedaan, indien bij de kennisgeving een verklaring van een door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt, dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Minder lesuren in uitzonderlijke gevallen tot 6 jaar:

Voor sommige kinderen is de schooldag erg vermoeiend. In uitzonderlijke situaties mag een kind tot zes jaar vijf uur per week thuisblijven. En - als het echt nodig is - mag het maximaal tien uur thuisblijven. Dit wordt in goed overleg geregeld met de schooldirecteur.  Zodra uw kind zes jaar is komt dit te vervallen. Zesjarigen moeten het volledige onderwijsprogramma volgen.

Digitaal aanvragen vrijstelling leerplicht

Als u een beroep doet op vrijstelling van de verplichting om uw kind in te schrijven op grond van bovenstaande redenen, kunt u dit digitaal regelen via het burgerportaal. Let hierbij op dat u een DigiD-code nodig heeft.

Met het indienen van dit beroep gaat u akkoord dat de Gemeente Lelystad uw gegevens en bijgevoegde bijlagen deelt met de organisatie Argonaut. Zij zijn door de gemeente Lelystad aangewezen om onderzoek te doen, dat nodig is voor het opstellen van een verklaring, door een onafhankelijk arts. Argonaut zal vervolgens contact met u opnemen voor het maken van een afspraak over de inhoudelijke beoordeling van uw beroep op vrijstelling. Zij zullen na hun onderzoek, met uw toestemming, het advies uitbrengen aan de gemeente Lelystad over de belastbaarheid van uw zoon/dochter voor het volgen van onderwijs. Na dit advies ontvangt u van de gemeente Lelystad schriftelijk bericht over uw beroep op vrijstelling.

Wat wordt van mij als ouder/verzorger verwacht?

Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school inlichten.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Hij of zij controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven;

  • In het kader van zorg en preventie is de leerplichtambtenaar actief om te voorkomen dat uw kind de school voortijdig verlaat;
  • De leerplichtambtenaar heeft contact met de school en stelt direct een onderzoek in als er een melding is dat een leerling zonder toestemming wegblijft.
  • Regelmatig te laat komen, spijbelen of tijdens schooltijd op vakantie gaan (zonder toestemming) zijn voorbeelden van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar gaat het gesprek aan en onderzoekt wat er aan de hand is. Als er sprake is van achterliggende problematiek, wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing;
  • Ouders en/of leerlingen die zich niet aan de Leerplichtwet houden, kunnen hiervoor worden vervolgd via de officier van justitie.

Wat doet de school?

Scholen hebben onder andere als taak te zorgen voor goed onderwijs, een veilige en prettige leeromgeving en een goed verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen verplicht om:

  • Uw kind in te schrijven en bij vertrek weer uit te schrijven, de school zorgt ervoor dat de in/uitschrijvingen aan het Basisregister Onderwijs wordt doorgegeven en via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) komt de in/uitschrijving terecht bij de leerlingenadministratie van de gemeente (de school mag pas uitschrijven als het kind op een nieuwe school is ingeschreven);
  • Zich in te spannen een andere school te vinden wanneer uw kind niet op de huidige school kan blijven; (zorgplicht)
  • Een melding te doen bij DUO als uw kind regelmatig de school (ongeoorloofd) verzuimt;
  • DUO meldt het bij de gemeente als uw kind zonder startkwalificatie de school verlaat.

Landelijke website over Leerplicht

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...