Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nota bodembeheer

Laatst gewijzigd: 2-7-2019

In de provincie Flevoland vindt veel grondverzet plaats. De zes gemeenten in Flevoland hebben een gezamenlijke nota bodembeheer vastgesteld, waardoor de regels in de gehele provincie hetzelfde zijn. In de Nota bodembeheer staat aangegeven aan welke eisen het hergebruik van (licht verontreinigde) grond moet voldoen.

In de provincie Flevoland vindt veel grondverzet plaats. De zes gemeenten in Flevoland hebben een gezamenlijke nota bodembeheer vastgesteld, waardoor de regels in de gehele provincie hetzelfde zijn. In de Nota bodembeheer staat aangegeven aan welke eisen het hergebruik van (licht verontreinigde) grond moet voldoen.

Wat zijn de uitgangspunten van de nota bodembeheer:

 • Het beheergebied omvat het grondgebied van de zes Flevolandse gemeenten samen;
 • De norm voor bodemvreemd materiaal in toe te passen grond is 5% (behoudens enkele uitzonderingen);
 • Lokale Maximale Waarden (LMW) op het niveau van kwaliteitsklasse ‘wonen’ gelden:
  -  in alle gemeenten voor bermen van openbare gemeentelijke en provinciale wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van bermen die deel uitmaken van een natuurgebied);
  - in Lelystad voor bermen van de dreven die worden aangeduid als de ‘hoofdruit’ en de aansluitingen van de hoofdruit naar Dronterweg, Larserweg en Markerwaarddijk;
  - in Almere voor Industrieterrein ”De Vaart I, II en III”;
 • Voor de beoordeling van de kwaliteit van de ondergrond, dieper dan 2 meter, geldt een lichter onderzoeksprotocol;
 • Het verplichte bodemonderzoek bij bouwaanvragen kan in sommige gevallen achterwege blijven.

Hoe bepaal ik of ik de grond mag toepassen?

 1. Vul het Informatieformulier Bodem in. Alleen als uit dit formulier blijkt dat het om een niet-verdachte locatie gaat, mag de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt worden:
  a. indien verdachte locatie: overleg met de gemeente over de te nemen vervolgstappen;
  b. indien geen verdachte locatie: ga naar stap 2;
 2. Bepaal op de bodemkwaliteitskaart de kwaliteitsklasse van de te ontgraven grond, u hoeft dus geen partijkeuring te doen (tenzij de grond verdacht is van bodemverontreiniging);
 3. Bepaal op de toepassingskaart de vereiste kwaliteitsklasse;
 4. Indien de toe te passen partij grond een vergelijkbare of schonere kwaliteitsklasse heeft dan de kwaliteitsklasse op de toepassingskaart, mag de grond worden toegepast.

Melding toepassen schone grond

Omdat de bodem van Flevoland overwegend schoon is, is toepassing van vrijkomende grond bijna altijd mogelijk.

Nota bodembeheer

De nota met alle bijlagen is ook digitaal te raadplegen:

Bijlage 10 Bodemkwaliteitskaarten:

Erkende bodemkwaliteitskaarten

Naast de kaarten in de bijlage van de nota bodembeheer zijn op een later tijdstip de volgende (water)bodemkwaliteitskaarten erkend door de gemeente Lelystad:

Voorlichting

Na vaststelling van de nota bodembeheer zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De gegeven presentatie kunt u hier bekijken:

Brochure met een samenvatting van het beleid en de regels

Vaststelling nieuwe bodemkwaliteitskaart en continuering beleid

Samen met de andere Flevolandse gemeenten heeft de gemeente Lelystad een nieuwe, provinciebrede bodemkwaliteitskaart op laten stellen. Ook hebben de Flevolandse gemeenten samen het beleid, zoals opgenomen in de Nota bodembeheer, geëvalueerd. De gemeente Lelystad is van plan de provinciebrede bodemkwaliteitskaart vast te stellen voor haar grondgebied en te erkennen als bewijsmiddel voor het grondgebied van de overige Flevolandse gemeenten. Ook is ze van plan het beleid betreffende grondverzet met een kleine aanpassing te continueren. Ter voorbereiding op deze besluiten liggen de stukken tot 13 augustus 2019 ter inzage:

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek

Het toezicht en de handhaving worden namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Meer informatie over de OFGV en hun contactgegevens vindt u op www.ofgv.nl.

Mijn vraag is niet beantwoord. Waar kan ik meer informatie verkrijgen?

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 140320 of mailen naar gemeente@lelystad.nl. Ligt de toepassing in een andere gemeente of in oppervlaktewater, neem dan contact op met de betreffende gemeente of het Waterschap Zuiderzeeland. Op onderstaande websites vindt u meer informatie hierover.