Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nota bodembeheer

Laatst gewijzigd: 7-5-2021

In de provincie Flevoland vindt veel grondverzet plaats. De zes gemeenten in Flevoland hebben een gezamenlijke nota bodembeheer vastgesteld, waardoor de regels in de gehele provincie hetzelfde zijn. In de Nota bodembeheer staat aangegeven aan welke eisen het hergebruik van (licht verontreinigde) grond moet voldoen.

Wat zijn de uitgangspunten van de nota bodembeheer:

 • Het beheergebied omvat het grondgebied van de zes Flevolandse gemeenten samen;
 • De norm voor bodemvreemd materiaal in toe te passen grond is 5% (behoudens enkele uitzonderingen);
 • Lokale Maximale Waarden (LMW) op het niveau van kwaliteitsklasse ‘wonen’ gelden:
  -  in alle gemeenten voor bermen van openbare gemeentelijke en provinciale wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van bermen die deel uitmaken van een natuurgebied);
  - in Lelystad voor bermen van de dreven die worden aangeduid als de ‘hoofdruit’ en de aansluitingen van de hoofdruit naar Dronterweg, Larserweg en Markerwaarddijk;
  - in Almere voor Industrieterrein ”De Vaart I, II en III”;
 • Voor de beoordeling van de kwaliteit van de ondergrond, dieper dan 2 meter, geldt een lichter onderzoeksprotocol;
 • Het verplichte bodemonderzoek bij bouwaanvragen kan in sommige gevallen achterwege blijven.

Hoe bepaal ik of ik de grond mag toepassen?

 1. Vul het Informatieformulier Bodem in. Alleen als uit dit formulier blijkt dat het om een niet-verdachte locatie gaat, mag de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt worden:
  a. indien verdachte locatie: overleg met de toezichthouder van de OFGV over de te nemen vervolgstappen;
  b. indien geen verdachte locatie: ga naar stap 2;
 2. Bepaal op de bodemkwaliteitskaart de kwaliteitsklasse van de te ontgraven grond, u hoeft dus geen partijkeuring te doen (tenzij de grond verdacht is van bodemverontreiniging);
 3. Bepaal op de toepassingskaart de vereiste kwaliteitsklasse;
 4. Indien de toe te passen partij grond een vergelijkbare of schonere kwaliteitsklasse heeft dan de kwaliteitsklasse op de toepassingskaart, mag de grond worden toegepast.

Bij de stappen 2 tot en met 4 kunt u ook gebruikmaken van de interactieve website.

Omdat de bodem van Flevoland overwegend schoon is, is toepassing van vrijkomende grond bijna altijd mogelijk.

Nota bodembeheer

De nota met alle bijlagen is ook digitaal te raadplegen:

Bijlage 10 Bodemkwaliteitskaarten:

Erkende bodemkwaliteitskaarten

Naast de kaarten in de bijlage van de nota bodembeheer zijn de volgende (water)bodemkwaliteitskaarten erkend door de gemeente Lelystad:

Voorlichting

Na vaststelling van de nota bodembeheer zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De gegeven presentatie kunt u hier bekijken:

Brochure met een samenvatting van het beleid en de regels

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek

Het toezicht en de handhaving worden namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Meer informatie over de OFGV en hun contactgegevens vindt u op www.ofgv.nl.

Mijn vraag is niet beantwoord. Waar kan ik meer informatie verkrijgen?

Voor nadere informatie over de toepassing van grond in Flevoland kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst OFGV. Heeft u een vraag over het beleid van de gemeente Lelystad, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 14 0320 of mailen naar gemeente@lelystad.nl. Ligt de toepassing in oppervlaktewater of in een andere gemeente, neem dan contact op met het Waterschap Zuiderzeeland of de betreffende gemeente. Op onderstaande websites vindt u meer informatie.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...