Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stand van zaken ziekenhuis en gezondheidszorg

Geplaatst: 16-5-2019

Om de raad en de stad blijvend te informeren over de stand van zaken rond het ziekenhuis en gezondheidszorg in Lelystad, levert het College van Lelystad maandelijks informatie in de vorm van een raadsinformatiebrief. Op 16 april 2019 ontving de raad voor de tweede keer informatie over de stand van zaken op dat moment. In deze derde informatiebrief vindt u de meest recente gebeurtenissen, de diverse trajecten die naast elkaar lopen en de wijze waarop gemeente en andere partners handelen.

Ontwikkeling Lelystadse visie op gezondheid, preventie en zorg

In lijn met de opgestelde procesplaat en planning werkt Lelystad op dit moment aan een Lelystadse visie als basis voor de nieuwe nota gezondheidsbeleid (2020-2024). Er is een werkgroep van 9 partners gevormd. Deze partners houden zich bezig met preventie (gezonde leefstijl), ondersteuning en zorg. Daarnaast is er een bijeenkomst met inwoners geweest. Met hen is gesproken over wat hen bezighoudt als het gaat om gezondheid en gezondheidszorg in Lelystad in brede zin. De door inwoners ingebrachte punten waren onder andere:

  • de behoefte aan betere samenwerking/afstemming tussen professionals; 
  • zorgen over toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg en ondersteuning (nu en in toekomst).

Inspanningen richting landelijke organisaties en politiek

Doel van deze inspanningen is te komen tot goede, toegankelijke en bereikbare zorg in Lelystad. Het College van Lelystad is met diverse partijen in gesprek waarin niet alleen afgestemd wordt wat er gaande is, maar ook de kernboodschap wordt gezamenlijk geformuleerd.

Op 25 april 2019 was er een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer over het faillissement van de ziekenhuizen (Slotervaart en Lelystad). Ter voorbereiding heeft het college vragen opgesteld en, onder andere via collegeleden en de raad, aan woordvoerder van de tweede kamer gestuurd. Burgemeester Ina Adema en Wethouder Elly van Wageningen waren aanwezig bij dit AO.

Tijdens het AO bleken deze vragen goed te worden benut. Lelystad is goed in beeld bij de landelijke politiek. De minister heeft onderzoeken uitgezet gericht op de spreiding van acute zorg (theoretische norm van 45 minuten) en het van Spoedeisende Hulp in perifere ziekenhuizen wordt is een landelijk probleem gezien. De minister onderzoekt mogelijkheden om specifiek deze zorg anders te organiseren. Verder doet de minister geen toezeggingen en wacht hij de resultaten van het traject van de Toekomstverkenner en de Flevolandse visie af. Om die reden blijft de gemeente Lelystad zich inzetten om de belangen voor Lelystad goed in de Flevolandse visie te borgen.

Flevolandse visie op zorg door de Toekomstverkenner van VWS

In april, mei en juni houdt de Toekomstverkenner inhoudelijke bijeenkomsten met Flevolandse partners en bestuurlijke tafels om op te halen welke problemen er spelen, welke ontwikkelingen (op het gebied van zorg en zorgbehoefte) er zijn en wat oplossingsrichtingen zijn. In juli dient de lange termijn visie op zorg in Flevoland klaar te zijn.

Naar aanleiding van de discussies en vragen over het feitenboek, werkt de Verkenner momenteel ook aan een verdiepende analyse op een aantal kwetsbare wijken in Lelystad.

Gebiedsontwikkeling ziekenhuis

Op 12 maart 2019 is de klankbordgroep, waarin zorgaanbieders en de actiegroep Ziekenhuis Lelystad zijn vertegenwoordigd, geïnformeerd over het proces van de ontwikkeling van het ruimtelijk kader. Na het informeren van de raad in de sessie van 9 april 2019 heeft het college op 11 april een publieksbijeenkomst georganiseerd om alle belanghebbenden en de inwoners van Lelystad over de Nota van uitgangspunten en het proces tot bestemmingsplan vaststelling te informeren en reacties daarop op te halen.

Het college heeft naast de bijeenkomsten een “vragen en antwoorden” overzicht met betrekking tot het ruimtelijk ontwikkelingsspoor op de gemeentelijke website gepubliceerd. Dit is een dynamisch overzicht dat zal worden aangevuld indien dat nodig blijkt. Geïnteresseerden hebben zich kunnen aanmelden voor een nieuwsbrief over het bestemmingsplanproces.

Het resultaat van dit proces wordt in de vorm van een Nota van Uitgangspunten voor de Ziekenhuisweg 100, voor de zomer aan de raad voorgelegd. Na besluitvorming in de raad zal het college vervolgens het ontwerpbestemmingsplan opstellen om deze zodoende nog voor 21 november 2019 ter inzage te kunnen leggen en te kunnen publiceren teneinde de gewenste ontwikkeling van de locatie planologisch te borgen. De nota van uitgangspunten vormt het kader en geeft richting aan de uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan. Hierin zijn ook de concept bevindingen en conclusies van de Erfgoedcommissie opgenomen.

Stand van zaken diverse trajecten/processen rond het ziekenhuis, gezondheid en zorg in Lelystad.


Meer informatie vindt u op www.lelystad.nl/ziekenhuislocatie.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...