Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het bestemmingsplan Ziekenhuisweg 100.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad en beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren, hoe het gebied mag worden gebruikt, welke functies er zijn toegestaan, en bevat regels over wat voor bouwwerken en werkzaamheden er zijn toegestaan. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. En vaak ook het hoe: hoe hoog, op welke plekken mag iets staan en bijzondere aandachtspunten van de locatie.

Wat is de huidige bestemming van de ziekenhuislocatie?

Het bestaande bestemmingsplan staat bebouwing met verschillende functies toe, zoals het ziekenhuis maar ook de functie wonen. Maximaal 45% van de grondoppervlakte van de locatie mag worden bebouwd en er geldt een maximum bouwhoogte van 20 meter.

Waarom krijgt Ziekenhuisweg 100 een nieuw bestemmingsplan?

Omdat de gemeente in het belang van de stad en de regio en haar inwoners wil dat de ziekenhuis- en zorgfunctie op deze locatie voor Lelystad behouden blijft en wil voorkomen dat dit alleen een woningbouwlocatie wordt.

Om welk gebied gaat het precies?

Het ziekenhuisgebied ligt aan de zuidzijde van het stadshart en wordt ingeklemd door het doorgaande fietspad (west), de Zuigerplasdreef (oost), de Ziekenhuisweg (noord) en de Gordiaandreef (zuid).

Ziekenhuislocatie

Hoe gaat het opstellen van een nieuw bestemmingsplan in z’n werk?

De gemeente zal een (ontwerp)bestemmingsplan naar verwachting ter inzage leggen voor 20 november 2019. Dit zal voor die tijd worden bekendgemaakt in de Staatscourant en de Flevopost. Het (ontwerp)bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage.

Men kan zogenaamde zienswijzen indienen bij de gemeenteraad die waar nodig en gewenst worden verwerkt. Daarna zal het bestemmingsplan (al dan niet aangepast) voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het vaststellingsbesluit zal eveneens worden bekendgemaakt in de Staatscourant en Flevopost en ter inzage worden gelegd (6 weken).

Hoe kan ik meedenken over het nieuwe bestemmingsplan?

Als u belangstelling hebt om mee te kijken, mee te denken, mee te praten over het nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt u van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op de informatiebijeenkomst op donderdag 11 april a.s. om 19.00 uur in de raadszaal in het stadhuis Lelystad. Deze bijeenkomst zal helemaal in het teken staan van de ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan.

Wanneer wordt het ontwerp bestemmingsplan Ziekenhuisweg 100 ter inzage gelegd?

Het is nog niet bekend wanneer het voorontwerpbestemmingsplan exact ter inzage ligt. Dit zal naar verwachting zal eind 2019 zijn.

Hoe hoog mag er gebouwd worden?

Eventuele nieuwbouw mag maximaal 20 meter hoog worden. Daarnaast zou de gemeente hoogteaccenten kunnen gaan toegestaan op zo een wijze dat de maximale bouwhoogte (gedeeltelijk) wordt verruimd tot ten hoogste 26 meter.

Wat zijn de regels ten aanzien van openbaar groen?

Bij groen gaat het om de kwaliteit van wat je ziet, en om wat het groen doet voor flora en fauna (ecologie). Voor het beeld van het groen geldt dat in de hele campuszone (van het centrum tot de Larserdreef) het groen belangrijk is. Er staan minder gebouwen en er is meer groen dan in een doorsnee woonwijk. Rond het ziekenhuis geldt ook dat het groen belangrijk is voor het beeld.  

Wat zijn de regels ten aanzien van parkeren?

Het parkeren moet worden opgelost op het eigen terrein en binnen het plangebied. De actuele parkeernormen zullen worden toegepast bij een toekomstige vergunningaanvraag.

Kan er in de toekomst nog geparkeerd worden op deze locatie?

Toekomstige ontwikkelingen op de ziekenhuislocatie zullen moeten voldoen aan de parkeernormen die op dat moment gelden. Parkeren voor bezoekers maakt daar onderdeel van uit.

Komt er een nieuw ziekenhuis en kan het huidige ziekenhuis niet blijven?

Een ziekenhuis is voor de inwoners van Lelystad en haar omgeving van groot belang. Het is niet bekend of er in de toekomst een nieuw ziekenhuis komt. Het nieuwe bestemmingsplan dat wordt opgesteld regelt dat er een ziekenhuis op deze locatie mogelijk is en blijft, ook een eventueel nieuw ziekenhuis.

Kan het ziekenhuis in de toekomst groeien?

Het nieuwe bestemmingsplan wordt flexibel en maakt daarmee toekomstige groei van het ziekenhuis op de locatie mogelijk.

Waarom is het van belang om het bestemmingsplan op dit moment aan te passen?

Gelet op de ontstane situatie met betrekking tot de ziekenhuislocatie in Lelystad is het noodzakelijk geworden om de op dit moment geldende bestemming te heroverwegen en voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden waarin beter kan worden ingespeeld op actuele wensen en ontwikkelingen en waarbij de ziekenhuisfunctie behouden kan blijven voor Lelystad en de regio. Uit het genomen voorbereidingsbesluit voor de locatie vloeit voort dat voor 21 november 2019 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd.

Wordt de relatie tussen bebouwing, parkeerruimte en groen vastgelegd in het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan zal inderdaad aandacht worden besteed aan het goed regelen van de bebouwing, groen en parkeren. Hierbij zal moeten worden voldaan aan geldende wettelijke normen en stedenbouwkundige uitgangspunten. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Welk deel de ziekenhuislocatie is van de gemeente en welk deel van St Jansdal?

St Jansdal is eigenaar van het ziekenhuis en de ondergrond en een deel van de parkeerplaats. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden langs de Ziekenhuisweg en de Zuigerplasdreef, thans in gebruik als toegang respectievelijk parkeerplaats.

Is het mogelijk om op een andere plek binnen de gemeente een ziekenhuis te bouwen?

Het college borgt via het bestemmingsplan een ziekenhuisfunctie en zorg gerelateerd programma op de huidige locatie aan de Ziekenhuisweg. Het is het college niet bekend of St Jansdal elders een ziekenhuis zou willen realiseren.

Hoe dicht mag op bestaande bebouwing worden gebouwd?

Op de locatie en in de bestaande situatie gelden de vigerende bouwregels in het bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan zal qua situering van de bebouwing rekening worden gehouden met de bestaande bebouwing zoals in het thans geldende bestemmingsplan.

Is het toegestaan om bij een nieuw gebouw ondergronds parkeren mogelijk te maken?     

Is in beginsel mogelijk maar ligt op de weg van initiatiefnemers om dit in een plan te verwerken, waarbij uiteraard ook de (financiële) haalbaarheid van een initiatief een rol zal spelen.    

Als er geen of te weinig zorgpartijen zijn voor het gebied, is het dan mogelijk dat de gemeente de zorgbestemming loslaat?

Het college beoogt een zorggerelateerd programma voor deze locatie en legt dat vast in het bestemmingsplan.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...