Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel gestelde vragen

Laatst gewijzigd: 2-1-2020

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen.

Wat is de reden dat de bouw van Parkwijk wel doorgaat?

Voor Parkwijk is door de ontwikkelaar een stikstofberekening gemaakt voor de twee verleende vergunningaanvragen. Hierbij is gebleken dat er geen stikstofdepositie plaatsvindt op de dichtstbijzijnde gevoelige Natura2000 gebieden. Voor de komende gedeelten / aanvragen dient nog aan de hand van een berekening aangetoond te worden dat er geen stikstofdepositie plaatsvindt.

Wat is het beleid bij lopende aanvragen?

Het beleid bij lopende aanvragen op dit moment is dat de omgevingsvergunningen die zijn afgegeven nog wel in aanmerking kunnen komen voor een vergunning Wet Natuurbescherming. Het is dan ook zo dat de vergunningen die op dit moment worden afgegeven, expliciet een vermelding hebben in het besluit, dat de vergunning van Wet Natuurbescherming nodig kan zijn. De vergunningen van de gemeente en van de Wet Natuurbescherming kunnen worden losgekoppeld. De aanvrager heeft hier de keuze in. Dus het kan zo zijn dat u van de gemeente een omgevingsvergunning krijgt, maar u alsnog niet kunt bouwen omdat de vergunning van de Wet Natuurbescherming nog niet is afgegeven.

Krijgt de bouwer een onherroepelijke bouwvergunning van de gemeente?

Op het moment dat de aanvraag voldoet aan de criteria die worden gesteld voor een omgevingsvergunning, wordt deze vergunning 6 weken na bekendmaking als onherroepelijk gezien. Dit geldt dus alleen voor de omgevingsvergunning. De vergunning Wet Natuurbescherming wordt behandeld door de provincie. Is de vergunning toegekend, dan is deze vergunning ook na 6 weken onherroepelijk. Als blijkt dat de stikstofdepositie lager is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar, is er geen vergunning van de provincie vereist.

Geeft de provincie een vergunning aan bouwers of doet zij momenteel niets?

Dat ligt eraan of er sprake is van een stikstofdepositie. Boven de 0,00 mol/ha/ja is er een vergunning Wet Natuurbescherming vereist. Deze informatie is alleen te achterhalen, middels een berekening met de AERIUS-calculator.

Bij vergunningaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming, is doorgaans de provincie het bevoegd gezag. In specifieke situaties is dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (is terug te vinden in Besluit Natuurbescherming 2016).

De aanvraag voor een vergunning Wet Natuurbescherming wordt ingediend bij de provincie waarin het initiatief gelegen is. Als de activiteit op meerdere Natura 2000-gebieden invloed kan hebben, dan is het bevoegd gezag de provincie waar de meeste stikstofpositie plaatsvindt. De provincie neemt in dat geval alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een toename veroorzaakt mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten haar provincie (wel in overeenstemming met de andere provincies).

Bij wie moeten bouwers zijn bij de Provincie?

De collectieve passende beoordeling via de PAS is door de uitspraak komen te vervallen. Om een vergunning te krijgen wordt nu intern gesaldeerd of een individuele passende beoordeling gedaan aan de hand van extern salderen. Ook kan er worden teruggevallen op de ADC-toets (geen Alternatief, Dwingende redenen van openbaar belang en Compenserende maatregelen). De bevoegde gezagen werken samen om te komen tot een beleidslijn voor toekomstige vergunningverleningen op basis van de ADC-Toets en extern salderen. Het streven is deze beleidslijn inclusief handreiking mei 2020 beschikbaar te stellen.

Als bouwers het niet aanvragen bij de provincie en wel gaan bouwen, gaat de provincie handhaven?

Is er sprake van depositie boven de grenswaarde, dan is er een vergunningsplicht aan de orde. De aanvrager dient informatie uit Aerius toe te voegen bij de vergunningsaanvraag en deze op gebruikelijke wijze bij het bevoegd gezag aan te vragen.

Hoe hoog zou de boete zijn bij handhaving?

Artikel 7.6 lid 4 Wet Natuurbescherming

 1. In dit artikel wordt onder overtreding verstaan: gedraging met betrekking tot de administratie, de verstrekking van gegevens of het merken van dieren, planten, eieren, hout of houtproducten die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 3.37, 3.38 of 4.8, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.
 2. De Minister kan een overtreder een bestuurlijke boete opleggen.
 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete die voor een overtreding of voor categorieën van overtredingen ten hoogste kan worden opgelegd.
 4. De op grond van het derde lid te bepalen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per overtreding begaan door een natuurlijke persoon, en ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht per overtreding, per overtreding begaan door een rechtspersoon of een vennootschap.
 5. Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, wordt zij aan het openbaar ministerie voorgelegd.
 6. Voor overtredingen als bedoeld in het eerste lid kan geen bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd krachtens artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering.

Er zijn 6 categorieën:

 • de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2018: € 415.]
 • de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2018: € 4.150.]
 • de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2018: € 8.300.]
 • de vierde categorie, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2018: € 20.750.]
 • de vijfde categorie, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2018: € 83.000.]
 • de zesde categorie, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2018: € 830.000.]

Makkelijk uitgelegd: In de Wet Natuurbescherming staat de Minister bij een overtreding (in geval van de PAS is dit artikel 4:8) een bestuurlijke boete op kan leggen. In artikel 4.8 staat dat het verboden is om in strijd te handelen met bij de ministeriele regeling aangewezen voorschriften van EU-verordeningen. Er wordt een bestuurlijke boete van in ieder geval categorie één gevorderd voor een natuurlijk persoon. Voor een rechtspersoon of vennootschap wordt in ieder geval het bedrag in categorie twee gevorderd. Houd er dus rekening mee dat dat dit minima zijn, het bedrag kan alleen maar hoger worden.

De provincie geeft aan dat de Oostvaarderplassen geen stikstofgevoelig gebied is, waarom moet de bouwer dan toch een vergunning aanvragen?

Voor Lelystad is veelal de Veluwe het toetsingskader. Bij een toename bij de Veluwe zal er een vergunning moeten worden aangevraagd bij provincie Flevoland.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...