Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begrippenlijst

Laatst gewijzigd: 20-12-2019

Hieronder vindt u een aantal begrippen in de stikstofproblematiek nader uitgelegd.

  1. PAS-gebieden
  2. AERIUS-Calculator
  3. Drempelwaarde
  4. ADC-toets
  5. Intern salderen
  6. Extern salderen

PAS-gebieden

Onder de PAS-gebieden verstaan we de Natura 2000-gebieden welke gevoelig zijn voor stikstof. Niet elk Natura 2000-gebied is namelijk gevoelig voor stikstof. Zo is bijvoorbeeld het Markermeer een Natura 2000-gebied in het kader van de vogelrichtlijn en niet in het kader van de habitatrichtlijn. In de Vogelrichtlijn zijn instandhoudingsdoelen voor vogels opgenomen en niet voor (stikstofgevoelige) habitattypen. De aanwijzing als Vogelrichtlijngebied maakt dat het Markermeer inclusief de Marker Wadden niet zijn aangewezen als zijnde stikstofgevoelig gebied en dus ook geen toetsingskader heeft qua stikstofdepositie. Nederland kent 160 Natura 2000-gebieden, waarvan 118 gebieden gevoelig zijn voor stikstof. Uit recente berekeningen blijkt dat het Natura 2000-gebeid “De Veluwe” veelal het toetsingskader is voor de gemeente Lelystad.

AERIUS-Calculator

Sinds 16 september 2019 is de geactualiseerde versie van de AERIUS-Calculator weer online. Met deze vernieuwde rekentool is het weer mogelijk om stikstofberekeningen uit te voeren. Dit kan zowel op bestemmingsplanniveau als op projectniveau. Na invoering van de emissiegegevens voor de aanlegfase en de gebruiksfase is het mogelijk om de uiteindelijke stikstofdepositie (neerslag) te bepalen bij de verschillende PAS-gebieden.

Drempelwaarde

Voor de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 golden er drempelwaarden. Bij rekenresultaten boven de 1 mol/ha/j was er sprak van een vergunningplichtige situatie in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij rekenresultaten tussen de 0,05 en de 1 mol/ha/j gold er een meldingsplicht en onder de 0,05 was er geen sprake van een significante stikstofdepositie en gold er geen meldings- of vergunningsplicht. Na de uitspraak mocht er niet meer gebruik worden gemaakt van de PAS en daarmee kwamen ook de gestelde drempelwaarden te vervallen. Met de inwerkingtreding van de vernieuwde AERIUS-calculator is het mogelijk om stikstofberekeningen uit te voeren. Daarbij wordt getoetst aan een tijdelijke drempelwaarde, namelijk 0,00499999 mol/ha/j. De inzet is dat een bestemmingsplan of een project in eerste instantie niet mag leiden tot een toename van stikstof op de PAS-gebieden. Hiermee worden kleine ontwikkelingen onder de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/j weer mogelijk gemaakt. Bij overschrijding van de drempelwaarde is er per definitie sprak van een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Indien gebruikt kan worden gemaakt van intern  of extern salderen dan kan er mogelijk alsnog een vergunning worden verleend en in sommige situaties kan gebruik worden gemaakt van de ADC-toets. Indien dit geen soelaas biedt dan zal de vergunning niet worden verleend en is het wachten overeenkomstig het Remkes advies tot hier in mei 2020 meer duidelijkheid over zal komen. Nationale maatregelen en Natuurherstelmaatregelen zullen uiteindelijk weer ruimte moeten gaan creëren.

ADC-toets

Als intern of extern salderen geen soelaas biedt dan is het mogelijk om eventueel gebruik te maken van de ADC-toets, al zijn deze maatregelen op nationaal niveau ook maar zeer beperkt. Bij een ADC-toets dient er namelijk gekeken en getoetst te worden in hoeverre er sprake is van A: dat er geen Alternatieven zijn voor het project; D: dat er een Dwingende reden is van groot openbaar belang en C: dat er voldoende Compenserende maatregelen worden getroffen. De A en de D zijn in de praktijk wel aantoonbaar, echter de C is moeilijk waar te maken. Dit heeft te maken dat op nationaal niveau deze compenserende maatregelen beperkt aanwezig zijn. Een natuurgebied kan zelf schade ondervinden als er bij voorbeeld kort na elkaar compenseerde maatregelen worden getroffen. Met het Remkes advies wordt daarom gezocht naar een algehele oplossing van het stikstofprobleem.

Intern salderen

Mocht er uit de AERIUS-calculator blijken dat er voor een bepaald project sprake is van een overschrijding van de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/j, dan kan dit mogelijk worden opgelost middels intern salderen. Daarbij kan gedacht worden aan de inzet van elektrisch materieel in de aanlegfase of bijvoorbeeld een andere frasering qua bouwsnelheid, zodat er geen sprake meer is van een emissie boven de 0,00 mol/ha/j. Voor de gebruiksfase kan gedacht worden aan onder andere de inzet van andere machines of andere luchtfiltering, zodat de emissie van stikstof wordt beperkt.

Als dit mogelijk is dan zullen na intern salderen de resultaten lager zijn dan 0,00 mol/ha/j en is er geen sprake meer van een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Extern salderen

Als intern salderen niet toereikend is, dan bestaat ook de mogelijkheid om extern te salderen. Extern salderen is het intrekken van de stikstofemissie van activiteiten op een andere locatie ten behoeve van toestemming voor een project. Daarbij wordt een afromingspercentage van 30% toegepast. Feitelijk gezien mag je dus 70% van de stikstofemissie gebruiken en dus geen 100%. De doelstelling is namelijk om natuurherstel te creëren door een verlaging van de stikstofemissie en dat lukt niet als je voor 100% de emissies overneemt.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...