Het college van Lelystad heeft dinsdag 4 oktober 2022 de ontwerp programmabegroting 2023–2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze eerste programmabegroting van de nieuwe gemeenteraad gaat over het begrotingsjaar 2023 en geeft een doorkijk op de jaren daarna. De voorstellen die aan de raad worden voorgelegd, zijn een uitwerking van de ambities uit het raadsakkoord. "Gezien de onzekere tijd waarin we op dit moment leven, is het opstellen van een programmabegroting geen eenvoudige klus," aldus wethouder Financiën Dennis Grimbergen. "Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in de wereld, die in meer of mindere mate tot problemen leiden voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. Voor ons als gemeente is er onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdragen met ingang van 2026. Deze onzekerheid is echter geen reden om een afwachtende houding aan te nemen."