Het college van Lelystad heeft deze week de concept Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2019 – 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De concept programmabegroting is in afwijking van de andere jaren opgesteld zonder een vastgestelde kadernota vanwege de verkiezingen dit voorjaar. De programmabegroting is normaal gesproken een uitwerking van de kadernota, waarmee de raad in het voorjaar de kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar vaststelt. De basis voor het opstellen van deze programmabegroting wordt daarom gevormd door de veertien thema’s uit het vastgestelde raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’.