De nieuwe Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 is ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De Kadernota is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en partners uit het sociaal domein en moet zorgen voor meer samenhang op het gebied van (arbeids-)participatie, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp.