Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Veel gemeenten noemen zich tegenwoordig een ‘regiegemeente’. Wat dat precies inhoudt, blijft vaak onduidelijk. Regie betekent in het algemeen dat een gemeente bij de uitvoering van haar taken niet meer alles zelf doet, maar samen met andere organisaties, instellingen en inwoners probeert haar beleidsdoelen te bereiken.

Geplaatst: 12-12-2019

Sinds 2015 moeten gemeenten zorgen voor een samenhangend jeugdzorgaanbod. Tegelijkertijd wordt van gemeenten verwacht zij het gebruik van dure, gespecialiseerde jeugdzorg terugdringen. Het geld dat in theorie zo kan worden bespaard, heeft het Rijk bij voorbaat ingehouden op het jeugdzorgbudget dat gemeenten krijgen. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat veel gemeenten moeite hebben om de jeugdzorg naar behoren te organiseren. Gemeenteraden worstelen dan ook met de vraag hoe zij kunnen sturen op de instroom naar de jeugdzorg.

Geplaatst: 15-10-2019

Eind van 2018 herijkt de Gemeente Lelystad haar beleid op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. De Lelystadse gemeenteraad zal dit beleid vaststellen. Om de raad te helpen bij het beoordelen van het herijkte armoedebeleid, heeft de rekenkamer een brief over dit beleidsonderdeel opgesteld. De brief is op 23 oktober 2018 gepubliceerd.

Geplaatst: 24-10-2018

De rekenkamer Lelystad onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken we soms persoonsgegevens, waar we uiteraard zorgvuldig mee omgaan. Hoe we dat doen, beschrijven we in onze privacyverklaring.

Geplaatst: 6-9-2018

Regie is in veel gemeenten een actueel thema. Door onder andere maatschappelijke veranderingen en taakverzwaringen van Rijkswege, kan en wil een gemeente niet meer alles zelf doen en zelf uitvoeren. Dat betekent dat de gemeente steeds meer maatschappelijke taken overlaat aan anderen of samen met anderen moet vormgeven.

Geplaatst: 10-4-2018

De gemeenteraad van Lelystad heeft op 30 januari 2018 voorzitter Robert Douma en lid Iris Koopmans herbenoemd voor een volgende termijn. Robert Douma is benoemd voor zijn tweede termijn van zes jaar. Iris Koopmans gaat voor haar derde termijn bij de rekenkamer Lelystad.

Geplaatst: 31-1-2018

De gemeente Lelystad heeft het ophalen van huishoudelijk afval in Lelystad uitbesteed aan afvalverwerker HVC. Afvalverwerker HVC is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen. Bij de oprichting van HVC in 1991 stond het verbranden van huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven centraal. HVC had toen een laag risicoprofiel. Maar dat is inmiddels niet meer zo. De rekenkamer Lelystad heeft in 2013 / 2014, in samenwerking met 17 rekenkamer(commissies) van 19 gemeenten, een gemeenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen de gemeente als aandeelhouder en de Huisvuilcentrale (HVC).

Geplaatst: 9-11-2017

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2007 vervangen door de Wmo 2015. De gemeente kijkt nu eerst naar wat hulpbehoevende inwoners nog zelf en met hulp uit hun omgeving kunnen opvangen. Pas daarna komt de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning in beeld. Per saldo komen er onder de Wmo 2015 minder mensen in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Ook is de ondersteuning zelf soberder geworden. Zo wordt in Lelystad onder huishoudelijke ondersteuning alleen nog schoonmaak aangeboden.

Geplaatst: 6-9-2017

De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke beleidsdoelen binnen de afgesproken randvoorwaarden heeft gerealiseerd. En natuurlijk ook: of het daarvoor ingezette geld doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is besteed. Sinds de decentralisaties van 2015 gaat het daarbij ook om de besteding van belastinggeld in het sociale domein.

Geplaatst: 30-3-2017

De overheid digitaliseert in hoog tempo, ook in Lelystad. In de jaren negentig werd informatie- en communicatietechnologie (ICT) nog voornamelijk gebruikt als hulpmiddel in de bedrijfsvoering, om documentstromen en interne processen te digitaliseren. Maar inmiddels is ICT overal. Het is een cruciale schakel geworden in het contact met de inwoner. Tal van gemeentelijke processen verlopen digitaal via het loket van de gemeentelijke website, op basis van complexe onderliggende systemen zoals digitale basisregistraties en DigiD. Goed werkende ICT is het kloppend hart van de gemeente. Het goed werkend houden van de gemeentelijke ICT is echter een steeds ingewikkelder opgave aan het worden.

Geplaatst: 30-3-2017

Op maandag 10 oktober 2016 deden diverse rekenkamers op 15 plaatsen door heel Nederland onderzoek naar het online indienen van een melding over losliggende stoeptegels bij de eigen gemeente. De rekenkamer Lelystad deed ook mee aan dit initiatief van de Algemene Rekenkamer en de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers (NVRR).

Geplaatst: 21-12-2016

Efficiënt en effectief inkopen en subsidiëren was altijd al belangrijk voor gemeenten. Met de veranderingen in het sociale domein in 2015 nam het belang van uitbesteden toe. Het is hierbij de vraag welke invloed de gemeenteraad heeft op de borging van (maatschappelijke en sociale) doelstellingen en kwaliteit bij inkoop en subsidiëring door de gemeente.

Geplaatst: 8-9-2016