Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

ESF logo

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Banenafspraak

Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet de banenafspraak gemaakt in samenwerking met organisaties voor werkgevers en werknemers.

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’.

Mensen met arbeidsbeperking vinden vaak lastiger werk

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Bijvoorbeeld omdat zij een geestelijke of een lichamelijke beperking hebben. Daarom vinden zij lastiger een baan.

Doelgroep banenafspraak in doelgroepregister

De mensen voor wie de banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Neemt een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Doelgroep van de banenafspraak

De volgende mensen staan in het doelgroepregister, vallen onder de banenafspraak en tellen mee voor het quotum arbeidsbeperkten:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie het UWV vaststelt dat zij niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.
 • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
 • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
 • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
 • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
 • Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijv. vervoersvoorziening of een braille toetsenbord).

Wajongers

Bestaande Wajongers

UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige uitkering van het UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%. Mensen krijgen dus drie jaar de tijd om hun uitgaven aan te passen. Het inkomen van een eventuele partner, spaargeld en ander vermogen, en de kostendelersnorm hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering van mensen die nu al een Wajong-uitkering ontvangen.

UWV ondersteunt Wajongers

UWV kan Wajongers ondersteunen bij het vinden van een baan. Bijvoorbeeld met:

 • Proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt UWV zijn uitkering 2 maanden door. De werkgever hoeft dan geen salaris te betalen.
 • Loondispensatie: UWV betaalt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.
 • U kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen als u een Wajonger in dienst neemt. U vindt deze ondersteuning bij het regionale werkgeversservicepunt en UWV.
 • Nieuwe instroom jonggehandicapten
 • Jonggehandicapten met arbeidsvermogen kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer naar UWV voor inkomensondersteuning, maar melden zich bij de gemeente.  Alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een beroep doen op de Wajong.

Wsw’ers / Beschut Werk

De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom Beschut werk is expliciet als instrument in de Participatiewet opgenomen vanuit het oogpunt dat er altijd een groep mensen is die wel kan werken, maar uitsluitend in een beschutte omgeving. Het gaat om bijvoorbeeld mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Voordat de gemeente beschut werk in kan zetten, moet de gemeente personen waar zij beschut werk voor in willen zetten voor een advies beschut werk aan het UWV voordragen.

Loonkostensubsidie

Wanneer werkgevers een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan de werkgever mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. De werkgever betaalt dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten.

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon (inclusief vakantietoeslag). Tevens ontvangt de werkgever een vergoeding voor de werkgeverslasten.
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.
 • No-Risk polis voor iedere medewerker die onder de doelgroep Banenafspraak valt.

No-Risk polis banenafspraak

Het doel van de no-riskpolis is ervoor te zorgen dat de werkgever geen financieel risico loopt bij het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep banenafspraak, in geval van ziekte. Veel werkgevers zijn bang dat deze medewerkers meer verzuimen waardoor ze worden geconfronteerd met hoge kosten. Dan gaat het om de directe kosten die te maken hebben met loondoorbetaling en re-integratie, maar ook om indirecte kosten door arbeidsongeschiktheid of het vaststellen van de premie. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt. De vergoeding wordt door UWV uitgevoerd.

Het Werkbedrijf

In 2013 heeft gemeente Lelystad Werkbedrijf Lelystad B.V. opgericht. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.

Uitvoering Banenafspraak – aanvragen Loonkostensubsdie

Heeft u een medewerker of wilt u een medewerker in dienst nemen die onder de doelgroep Banenafspraak valt dan kunt u hiervoor contact opnemen met Werkbedrijf Lelystad. Zij kunnen u hierin begeleiden en voorzien van verdere informatie. Ook zullen zij uw aanvraag voor loonkostensubsidie in behandeling nemen.

Voor vragen over het uitbetalen van (een lopende) loonkostensubsidie hiervoor kunt u contact opnemen met gemeente Lelystad.

Meer informatie over het Werkbedrijf

Het Werkbedrijf Lelystad 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...