Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeentelijke onderscheidingen

Laatst gewijzigd: 12-1-2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad” in werking getreden. Met een onderscheiding spreekt het gemeentebestuur namens de Lelystadse bevolking zijn dank en waardering uit voor de gepleegde inzet of bijzondere verrichtingen door individuen en organisaties, die van betekenis zijn voor de Lelystadse samenleving. Hieronder staan de verschillende onderscheidingen beschreven.

Nieuwe onderscheidingen

De gouden en de zilveren erepenning zijn opgegaan in één nieuwe onderscheiding, namelijk de Cornelis Lelypenning. Met deze naamgeving wordt Cornelis Lely geëerd voor zijn bijzondere betekenis voor onze stad. Daarnaast zijn het jeugdlintje en het stadscompliment nieuw. Daarmee wordt het scala aan onderscheidingen uitgebreid, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om als stadsbestuur adequaat te reageren op bijzondere verrichtingen in de samenleving.

1. Ereburgerschap

Het Ereburgerschap van de gemeente Lelystad kan in unieke gevallen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente Lelystad, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Lelystad en haar inwoners of de gemeenschap in het algemeen, zeer langdurig en/of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

2. Cornelis Lelypenning

De Cornelis Lelypenning kan in zeer bijzondere gevallen als blijk van grote waardering worden toegekend aan personen en rechtspersonen voor een activiteit of reeks van activiteiten waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend, hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.

3. Stadhuispenning

De Stadhuispenning van de gemeente Lelystad kan in bijzondere gevallen als blijk van waardering worden toegekend aan personen en instanties die op een bepaald terrein incidenteel of structureel een bijzondere prestatie hebben geleverd.

4. Jeugdlintje

Het Jeugdlintje kan als blijk van waardering in bijzondere gevallen worden toegekend aan jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar, die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de Lelystadse samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken, het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis, het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie), het verrichten van een “heldendaad”,  vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of sportvereniging.

5. Stadscompliment

Het Stadscompliment kan als blijk van waardering in opmerkelijke gevallen worden toegekend aan personen en organisaties voor vrijwillige inzet ten behoeve van (individuele leden van de) Lelystadse samenleving, of voor een opmerkelijke prestatie.

Voordragen

Om iemand voor te dragen voor een gemeentelijke onderscheiding kan er contact opgenomen worden met de afdeling Concernstaf, Kabinet, mevrouw Sandra Herrenauw, s.herrenauw@Lelystad.nl.