Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sport en bewegen

Laatst gewijzigd: 16-11-2018

Op dit moment wordt de beleidsvisie voor het sport- en beweegbeleid in de periode 2019-2022 voorbereid. De beleidsvisie wordt binnenkort door het college vastgesteld en voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Voorafgaand willen wij u in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de conceptversie van de beleidsvisie en u de mogelijkheid bieden hier een reactie op te geven.

Reageren

Reageren op de conceptversie van de beleidsvisie kon tot uiterlijk 15 november 2018. De concept beleidsvisie is nog geen vastgesteld document. Mogelijk wordt het nog aangepast. Dit betekent dat aan het document geen rechten ontleend kunnen worden.

Actief meedoen

Sporten en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid en een vitaal leven. Lelystad zet zich in om samen met de inwoners en bedrijven Lelystedelingen gezond en vitaal te krijgen en te houden. Iedereen wordt gestimuleerd om actief mee te doen, te gaan sporten en vaker de fiets te pakken. Ook wordt gekeken naar de manier waarop sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan sociale vraagstukken zoals arbeidsmarktfitheid, gezonde leefstijl, zelfvertrouwen van pubers, terugdringen van obesitas onder jongeren, etcetera.

Sport en beweegbeleid

De kadernota sport 2009-2012 'Startschot' vormt het fundament voor het gemeentelijk sportbeleid van het afgelopen decennium. Met de uitvoeringsnota’s 'Tussen start en finish' (2009-2012) en 'Koers houden en kansen benutten' (2012) is het beleid telkens geactualiseerd. Met de aanwezige infrastructuur en een breed scala aan sportactiviteiten en evenementen beschikt Lelystad over een aantrekkelijk voorzieningenniveau dat aansluit bij de omvang en karakter van de stad. Zie de actualisatienota voor het sportbeleid 2013-2016.

Bijdrage in contributie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Sporten of bewegen met een beperking

In Lelystad zijn diverse mogelijkheden om te sporten en bewegen met een beperking.