Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Geluid afkomstig van de dreven

Laatst gewijzigd: 9-7-2013

De hoofdwegenstructuur van de gemeente Lelystad bestaat uit verschillende dreven die dagelijks veelvuldig gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer. Deze auto’s, motoren, scooters en andere gemotoriseerde voertuigen produceren verkeersgeluid.

Geluidsbeleid Lelystad

In januari 2011 heeft de gemeenteraad de raad van de gemeente Lelystad het Geluidbeleid Lelystad 2010-2015 vastgesteld. In dit geluidbeleidsplan is opgenomen welke specifieke geluidnormen gelden wanneer het gaat om verkeersgeluid afkomstig van de dreven.

Bestaande bouw

De gemeente heeft een strenge waarde van 58 dB (Lden) vastgesteld voor de bestaande bouw langs de buitenring en radialen van de gemeente Lelystad. Lelystad onderscheidt zich hiermee ten opzichte van de landelijke wet- en regelgeving en waarborgt hiermee overmatige geluidhinder afkomstig van de dreven voor u als inwoner van de gemeente Lelystad.

Nieuwbouw

Voor nieuw te bouwen woningen wordt getoetst aan de landelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden). Indien hier niet aan kan worden voldaan, dan kan een hogere grenswaarde van maximaal 58 dB (Lden) worden verleend voor het centrumgebied van de stad en maximaal 53 dB (Lden) voor het gebied buiten het centrum. Het verlenen van een hogere grenswaarde gebeurt overeenkomstig het beleid hogere grenswaarden en zonebeheer van de gemeente Lelystad.

Geluidsreducerend asfalt

In de oude beleidsstukken was ook een maximum gesteld van 58 dB (Lden) en een streefwaarde van 53 dB (Lden). Daarnaast was het verplicht om geluidsreducerend asfalt (GRA) toe te passen met groot onderhoud. Met het nieuwe geluidbeleid is het gebruik van GRA niet meer verplicht gesteld en dat biedt de mogelijkheid om binnen de gestelde kaders duurzame asfaltmengsels te kunnen toepassen. Daarvoor is het wel noodzakelijk geweest om de streefwaarde van 53 dB (Lden) van de oude beleidstukken 'los te laten'.

Geluidsoverlast

Geluidoverlast van de dreven meldt u digitaal bij het servicemeldpunt of via het telefoonnummer 14 0320. De gemeente zal de geluidssituatie beoordelen. Hiervoor wordt (indien nodig) de geluidsbelasting op de gevel van het geluidsgevoelige gebouw berekend. De berekening volgt de geldende rekenmethode voor geluidsnormen, zoals gesteld in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder. U ontvangt via e-mail of schriftelijk de resultaten van de beoordeling en eventuele vervolgstappen. U kunt meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad 7 dagen per week, 24 uur per dag, doorgeven via het Servicemeldpunt.

Toelichting 

Indien u meer inzicht wilt hebben in de geldende wet- en regelgeving en het gemeentelijk geluidsbeleid, dan verwijzen wij u graag naar de Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving.