Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwerp programmabegroting 2023-2026

Geplaatst: 6-10-2022

Het college van Lelystad heeft dinsdag 4 oktober 2022 de ontwerp programmabegroting 2023–2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze eerste programmabegroting van de nieuwe gemeenteraad gaat over het begrotingsjaar 2023 en geeft een doorkijk op de jaren daarna. De voorstellen die aan de raad worden voorgelegd, zijn een uitwerking van de ambities uit het raadsakkoord.

Geen eenvoudige klus

"Gezien de onzekere tijd waarin we op dit moment leven, is het opstellen van een programmabegroting geen eenvoudige klus," aldus wethouder Financiën Dennis Grimbergen. "Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in de wereld, die in meer of mindere mate tot problemen leiden voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. Voor ons als gemeente is er onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdragen met ingang van 2026. Deze onzekerheid is echter geen reden om een afwachtende houding aan te nemen."

Fundament 

Op basis van het raadsakkoord worden er in deze programmabegroting diverse voorstellen gedaan, zowel gericht op bestaande opgaven als op het verder vormgeven van de versnellingsopgave. De negen hoofdopgaven uit het raadsakkoord vormen het fundament van deze programmabegroting, samen met de volgende drie overkoepelende ambities:

  1. Het versnellen van de gewenste groei van de stad, in combinatie met het gelijke tred houden van de voorzieningen en de uitvoering van de maatschappelijke opgave;
  2. Het vergroenen van de stad en het versterken van de ambitie van Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur;
  3. Het aanpassen van het Stadshart, het stationsgebied en Lelystad Oost.

Uitwerking ambities uit het raadsakkoord

In het raadsakkoord is voor diverse ambities geld gereserveerd. In deze programmabegroting is voor elk van deze onderwerpen een concreet voorstel uitgewerkt. Zo wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijken en het verbeteren van het fietspadennet. De mogelijkheden om een openlucht natuurzwembad te realiseren zullen worden verkend en Lelystad zal op de kaart worden gezet als evenementenstad en als ‘hoofdstad van de nieuwe natuur’. Ook wordt ingezet op een leefbaarheidsprogramma voor het Stadshart en wordt een impuls gegeven aan het sportklimaat door te investeren in sportaccommodaties.

Nieuwbouw en renovatie schoolgebouwen

Verder wordt de komende periode ingezet op nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen binnen het primair onderwijs en wordt extra ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het terugdringen van het lerarentekort. Binnen de bijzondere bijstand wordt de nadruk gelegd op het bestrijden van armoede onder kinderen en jongeren. Er worden maatschappelijke banen gecreëerd, met extra ondersteuning en begeleiding, zodat uitkeringsgerechtigden voor wie dat lastig is dat stapje naar betaald werk kunnen maken. Waardevolle initiatieven als de motiemarkt en ‘mensen maken de buurt’ worden versterkt en uitgebreid met een kindermotiemarkt.

Handhaving verbeteren

Ook worden de komende jaren belangrijke stappen gezet de handhaving te verbeteren om overlast en misbruik te voorkomen. Daarnaast is het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden - of daarin verder afglijden - een belangrijk speerpunt waar geld voor wordt uitgetrokken.

Overgang naar aardgasvrije samenleving

De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije samenleving. Naast de energietransitie wordt ook verder gebouwd aan het klimaatadaptief maken van de stad en de overgang naar een circulaire economie.

Versnellen woningbouwopgave

Naast de bestaande opgaven bevat de programmabegroting ook diverse voorstellen gericht op de versnelling van de woningbouwopgave. Deze groei van de stad zal hand in hand moeten gaan met de groei van de voorzieningen en werkgelegenheid. Het is daarom noodzakelijk om hier integraal naar te kijken en de organisatie daarop aan te passen.

Overige ontwikkelingen en actualisaties

Naast de uitwerking van het raadsakkoord wordt in de programmabegroting ook ingegaan op diverse andere ontwikkelingen die een effect hebben op het huishoudboekje van Lelystad. Zo zorgt de invoering van het nieuwe ‘woonplaatsbeginsel’ binnen de jeugdzorg ervoor dat de gemeente geconfronteerd wordt met hogere kosten. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met stijgende energiekosten en is het noodzakelijk te investeren in informatiebeveiliging en digitalisering.

Bijdrage uit gemeentefonds gaat omhoog

De bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds gaat gelukkig omhoog. Met name in 2023, 2024 en 2025 is sprake van een aanzienlijke bijstelling, waardoor er in die jaren genoeg geld is voor het kunnen betalen van alle voorstellen die in deze programmabegroting aan de raad worden voorgelegd. Deze bijdrage uit het gemeentefonds is in 2026 een stuk lager, wat maakt dat er met ingang van 2026 vooralsnog sprake is van een tekort. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is daarover met het kabinet in gesprek. De ontwikkelingen zullen in de komende jaren goed in de gaten gehouden worden.

Vervolg

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet het ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 1 november en dinsdag 15 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...