Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwerp programmabegroting 2022 – 2025: Stevige basis voor komende jaren

Geplaatst: 7-10-2021

Het college van Lelystad heeft de ontwerp programmabegroting 2022 – 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze programmabegroting is voor de langere termijn financieel in evenwicht. Er is geld om de wenselijke voorstellen uit de kadernota 2022-2025 uit te voeren en er wordt geld gereserveerd voor de toekomstige opgaven van de stad. Voor de komende jaren ligt er een solide begroting; een stevige basis om verder aan de slag te gaan voor de toekomst van Lelystad.

Ontwerp programmabegroting 2022-2025

Solide begroting

Wethouder Adam Elzakalai van Financiën: “Het college is blij dat ze de raad een solide begroting kan aanbieden met voldoende ruimte om geld te reserveren voor de toekomst van de stad. Er is de komende jaren sprake van een positief saldo van afgerond een kleine miljoen euro. Wat het college betreft blijven deze middelen beschikbaar om in te zetten in een nieuwe bestuursperiode. Het nieuwe gemeentebestuur dat volgend jaar na de verkiezingen aan zal treden heeft met deze begroting een stevige basis om verder aan de slag te gaan voor de toekomst van deze stad.”   

De programmabegroting is voor de langere termijn financieel in evenwicht

In de programmabegroting die de gemeente elk jaar maakt, staat welke taken de gemeente uitvoert en wat dat kost. Ook wordt er een doorkijk gegeven voor de drie jaar daarna. Het college maakt de ontwerp begroting op basis van de afspraken die de raad aan het college heeft meegegeven in de kadernota. Bij het maken van de kadernota 2022-2025 moest nog rekening gehouden worden met een aantal onzekerheden. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid gekomen vanuit het Rijk. Op basis van de meest actuele gegevens kan het college de raad een programmabegroting aanbieden die voor de langere termijn financieel in evenwicht is.

Stevige basis en ruimte voor wenselijke ontwikkelingen  

Er is ruimte om de raad diverse wenselijke voorstellen voor te leggen en geld te reserveren voor de toekomstige opgaven van de stad. Aanvullende bezuinigingsmaatregelen zijn daarbij niet nodig.

Zo stelt het college voor om geld beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van evenementen, de versterking van het ondernemersklimaat en de versterking van het Stadshart. Ook stelt het college de raad voor geld beschikbaar te stellen om aan de slag te gaan met het bevragen en betrekken van jongeren bij beleid van de gemeente, een breed gedragen wens binnen de raad. Daarnaast stelt het college de raad voor om de capaciteit van de handhaving te vergroten om zo de veiligheid en leefbaarheid in de stad te versterken. Verder wordt voorgesteld om de hondenbelasting te halveren. Ook is er geld gereserveerd om inwoners goed te kunnen informeren over en betrekken bij de overgang naar nieuwe energie. Ondanks dat het rijk de gemeente Lelystad kort op de middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen heeft het college de raad voorgesteld om vanuit de eigen financiële ruimte de korting te betalen.  

Verder is er eveneens dekking beschikbaar om diverse verkeerskundige knelpunten aan te pakken, zoals aanpassingen van het fietspad bij de Neringweg, het fietspad Polderdreef en de fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord. Ook stelt het college voor middelen beschikbaar te stellen voor continuering van het succesvolle Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie.

Daarnaast kan de gemeente incidenteel geld reserveren voor het dekken van toekomstige opgaven. Dit is belangrijk omdat er in de nabije toekomst een aantal grote ontwikkelingen op de stad afkomen. Een voorwaarde is dat de gemeente hier ook aan bijdrage aan levert. Dat heet cofinanciering. Zo is in de zomerperiode duidelijk geworden dat het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim 39 miljoen subsidie vanuit het volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Van de gemeente wordt een bijdrage van 10 miljoen verwacht. In deze programmabegroting wordt daar een goede eerste aanzet voor gedaan door alvast een bedrag van €6 miljoen te reserveren.

Onzekerheden en knelpunten

Het nieuwe kabinet zal nog diverse besluiten moeten nemen die van invloed zijn op de gemeentelijke financiën. Het gaat bijvoorbeeld om een besluit over de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de middelen die gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Op basis van de laatste inzichten zal Lelystad er op achteruit gaan en hier is in de begroting rekening mee gehouden.

Het nieuwe kabinet zal ook nog een besluit moeten nemen over de compensatie van de tekorten die gemeenten ervaren bij de uitvoering van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met name op het gebied van de jeugdzorg is er beweging en heeft het demissionaire kabinet inmiddels geld beschikbaar gesteld voor 2022. Voor de jaren daarna is het afwachten wat een nieuw kabinet daarover besluit. Vooruitlopend op deze afspraken wordt het gemeenten toegestaan om ervan uit te gaan dat er ook in de jaren na 2022 zal worden gecompenseerd vanuit het Rijk.

De stijgende kosten voor inzameling- en  verwerking van afval is een ontwikkeling die zich landelijk voordoet. Ook in Lelystad gaan deze kosten toenemen, wat een verhoging van de afvalstoffenheffing onvermijdelijk maakt.

Goede basis voor nieuwe bestuursperiode

De afgelopen jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd die weliswaar pijn deden, maar noodzakelijk waren om als stad vooruit te kunnen. De aantrekkende economie maakt dat er een grote vraag is naar arbeidskrachten. Lelystad is interessant als vestigingslocatie voor (grote) bedrijven en heeft na jaren van beperkte inwonersgroei de lijn naar boven te pakken. De uitdaging is om die groei op een gecontroleerde manier te blijven ondersteunen. Natuurlijk met aandacht voor de kernwaarde ‘hoofdstad van de nieuwe natuur’. Wat het college betreft biedt deze programmabegroting een stevige basis om samen verder te werken aan het Lelystad van vandaag en morgen.

De raad neemt in november een besluit over de programmabegroting  

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen beschikbaar te stellen. Door de ontwerp programmabegroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 2 november en dinsdag 16 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...