Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jaarrekening 2020 sluit af met positief resultaat

Geplaatst: 9-6-2021

Eind maart en begin april 2020 stonden in het teken van kortetermijnmaatregelen van het Rijk om de ontstane crisissituatie het hoofd te bieden. Door het geld van het Rijk dat de gemeente heeft ontvangen, zijn de tegenvallende inkomsten en grotere uitgaven grotendeels opgevangen. Het gerealiseerde rekeningresultaat over 2020 bedraagt € 6,1 miljoen positief op de Algemene Dienst en € 4,5 miljoen positief op de grondexploitaties. Het college stelt de raad voor om € 465.000 beschikbaar te stellen in 2021 om de werkzaamheden die door de TOZO zijn blijven liggen op een later moment via een inhaalslag uit te voeren. Daarnaast stelt het college voor om het rekeningresultaat Algemene Dienst € 5.603.000 en het resultaat Grondexploitaties € 4.515.000 in de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) te storten.

Meevallers zorgen voor positief resultaat 2020

Het positief resultaat 2020 bestaat voornamelijk uit een aantal meevallers, zoals de BTW-teruggave op re-integratiekosten, meer inkomsten uit omgevingsvergunningen, de Gebundelde uitkering (BUIG) vanuit het Rijk om uitkeringen te betalen en meer geld voor inzet eigen personeel ten behoeve van TOZO. Ook de verkoop van erfpachtgronden zorgde voor meer inkomsten, maar ook inkomsten vanuit de regionale WMO. Door de coronamaatregelen konden ook minder taken worden uitgevoerd, waardoor geld niet gebruikt is.

Tegenvallers

Aan de andere kant waren er ook tegenvallers, zoals op onder andere deelnemingen, parkeren, extra kosten voor het inzamelen en verwerken afvalstoffen en een langlopende planschade. Als gevolg van de coronacrisis zijn vorderingen niet betaald aan de gemeente, omdat personen of bedrijven het niet konden betalen. Ook dit heeft een negatief effect op het rekeningresultaat. Uiteindelijk zijn de meevallers groter dan de tegenvallers, waardoor er een positief rekening resultaat ontstaan is voor 2020.

Het proces

Het college verzoekt de raad de jaarstukken 2020 inclusief de nagestuurde accountantsverklaring vast te stellen op 6 juli 2021. De accountant is op dit moment nog in de afrondingsfase van de rechtmatigheidscontrole. De controle op juistheid en volledigheid is al wel afgerond. De rechtmatigheidscontrole is vertraagd door de controlewerkzaamheden op het grote aantal TOZO-uitkeringen. Deze controle vraagt zowel intern als bij de accountant extra capaciteit. Tegelijkertijd zijn de controlestandaarden van de NBA (Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants) voor deze specifieke uitkering vrij laat beschikbaar gekomen, waardoor de controle later is opgestart. Daarom worden de jaarstukken nu aangeleverd en wordt het verslag van de accountant op 22 juni nagestuurd.

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt aan het eind van het jaar verantwoord in hoeverre de beleidsvoornemens uit de programmabegroting ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de financiële resultaten over het afgelopen jaar zijn. De accountant controleert in opdracht van de raad de door het college aangeboden jaarrekening op juistheid, getrouwheid en rechtmatige besteding van middelen. De raad stelt de jaarstukken vast en bestemt vervolgens het rekeningresultaat. Met het vaststellen van de jaarstukken kan de gemeente verantwoording afleggen aan de toezichthouder die vóór 15 juli de vastgestelde jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsverslag moet hebben ontvangen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...