Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Programmabegroting 2021-2024

Geplaatst: 30-9-2020

Het college van Lelystad heeft dinsdag 29 september 2020 de programmabegroting 2021–2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In de begroting wordt duidelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarbij horen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in de komende jaren van invloed zijn.

Programmabegroting 2021-2024 (voor raadsbehandeling)

Lelystad Next Level

De zes partijen die de nieuwe coalitie vormen, houden met deze programmabegroting onverminderd vast aan het in 2018 vastgestelde raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’. De uitgesproken ambities komen bij elkaar in het samenwerkingsverband Lelystad Next Level, waarbij samen met diverse stakeholders wordt toegewerkt naar het volgende toekomstbeeld:

Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners. Lelystad staat bekend als een organisatie die aanpakt en resultaten boekt: ‘In Lelystad kan het en Lelystad doet het.’

De kaders uit het raadsprogramma vormen, samen met de uitgangspunten uit de kadernota 2021–2024, de basis voor diverse aanpassingen die binnen deze begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Kadernota 2021-2024

Op basis van de kadernota werd duidelijk dat er bezuinigd zou moeten worden om het financiële plaatje voor de toekomst sluitend te houden. De in de kadernota benoemde bezuinigingsvoorstellen hadden voor een belangrijk deel betrekking op het sociaal domein. De kosten van met name de Jeugdhulp en de Wmo liepen steeds verder uit de pas in vergelijking met de beschikbare budgetten. De diverse bezuinigingsmaatregelen op dit vlak zijn inmiddels door de raad vastgesteld via de Aanpak Sociaal Domein. De financiële consequenties van deze maatregelen maken onderdeel uit van deze programmabegroting 2021 – 2024.

Toekomstige ontwikkelingen

In de kadernota is ook richting gegeven aan de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen van de stad: de Verlengde Westerdreef, het fietsparkeren bij het station, het fietspakhuis Theaterkwartier, het verstedelijkingsvraagstuk rondom het stationsgebied en de kustontwikkeling. In deze programmabegroting wordt de raad voorgesteld alvast middelen opzij te zetten. Op deze manier kan de uitwerking van al deze plannen doorgaan naar de volgende fase en kan de raad kan in de loop van volgend jaar - op basis van een volledige uitwerking - een definitief besluit nemen.

Effecten scenario’s coronacrisis

Verder werd er in de kadernota aangekondigd dat het college op weg naar de programmabegroting een aantal beleidsmatige- en financiële scenario’s zou opstellen over de effecten van de coronacrisis. Het beeld dat hieruit naar boven komt, is dat de verschillende scenario’s een groot effect kunnen hebben. Tegelijkertijd is er nog zoveel onzeker dat het haast niet mogelijk is om op dit moment een inschatting te maken van hoe de toekomst eruit zal zien. Daar komt bij dat gemeenten voor een groot deel afhankelijk zijn van de Rijksoverheid. De vraag die gemeenten bezighoudt is of het echt nodig is om bezuinigingen door te voeren, vooruitlopend op eventuele toekomstige tekorten als gevolg van de coronacrisis.

Bedragen vanuit Rijk leidend

Voor deze programmabegroting 2021–2024 kiest het college ervoor om de bedragen die vanuit het Rijk komen leidend te laten zijn. Het is noodzakelijk dat gemeenten met geld tegemoet worden gekomen en dit signaal zal dan ook zeker doorgegeven worden aan de VNG en de Rijksoverheid. Het college gaat ervan uit dat het Rijk de gemeenten niet zal laten vallen. In de septembercirculaire 2020 zijn al enkele maatregelen van het kabinet aangekondigd voor komend jaar. In de komende maanden zal er nog meer informatie naar buiten komen, bijvoorbeeld over toeleiding naar werk, de aanpak van jeugdwerkloosheid en schuldhulpverlening.

Een alternatief is er wat het college betreft op dit moment niet. Ingrijpende bezuinigingen passen hier nu niet bij door alle onzekerheden. Uiteraard worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en bieden de uitgewerkte scenario’s handvatten voor hoe we in de toekomst kunnen/moeten handelen.

Onzekerheden

De programmabegroting 2021–2024 die aan de raad wordt voorgelegd, is voor de langere termijn financieel in evenwicht. Meer nog dan in eerdere jaren is er echter sprake van financiële onzekerheden. De aangekondigde herijking van het gemeentefonds en de effecten van de coronapandemie zijn daarbij de voornaamste variabelen. Onzekere tijden vragen om enige voorzichtigheid, maar wel met oog voor de groei en ambities van de stad. Meer dan eens is een stabiel bestuur en goede constructieve samenwerking het beste voor de stad. Nieuwe ontwikkelingen zullen nauwgezet in de gaten gehouden worden. Het college zal in nauw overleg met de raad proberen om altijd te doen wat goed is voor de toekomst van de stad.

Vervolg

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet het ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 27 oktober 2020 en dinsdag 10 november 2020 staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...