Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Afspraken met Rijk over bouw van 10.000 woningen voor Lelystad

Geplaatst: 16-3-2023

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen in de MRA. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan twee derde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om ruim 114.000 betaalbare woningen. De betrokken partijen hebben hiervoor op woensdag 15 maart 2023 de Woondeal MRA ondertekend.

Ambities

Wethouder Wonen Dennis Grimbergen tekende namens de gemeente Lelystad. ‘De ambities die zijn opgenomen in de woondeal sluiten mooi aan bij ons raadsakkoord. Voor lelystad betekent dit 10.000 woningen tot 2030. Ook verbinden we ons aan de opgave om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. De meerwaarde van het tekenen van de Woondeal is dat we als gemeente via de regio de komende jaren rechtstreeks aan tafel zitten met het Rijk en in gesprek zijn over de voortgang van de woningbouw en de inzet van het Rijk op de benodigde randvoorwaarden.’

Woondeal

In de Woondeal hebben de gemeenten en provincies in de MRA afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. In de Woondeal MRA wordt ingezet op de bouw van 171.200 woningen, bijna een vijfde van de nationale opgave. De afspraken zijn wederkerig, wat betekent dat het Rijk zich gaat inzetten voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en luchtkwaliteit. Dat is noodzakelijk om het woningtekort in de MRA sneller in te lopen en de betaalbaarheid van het wonen in de regio te verbeteren.

Regie van het Rijk

Minister De Jonge sluit in het hele land regionale Woondeals. Dit komt voort uit de in maart 2022 gepubliceerde Nationale Woon- en Bouwagenda, waarmee het Rijk de regie herneemt op de woningbouw en volkshuisvesting. In oktober 2022 zijn met alle provincies woningbouwafspraken gemaakt, waaronder met Noord-Holland en Flevoland. Deze provinciale woningbouwafspraken zijn vervolgens regionaal uitgewerkt in Woondeals, waaronder de Woondeal MRA. Gelijktijdig zijn Woondeals ondertekend met Noord-Holland Noord en de ZUND-regio: de Flevolandse gemeenten Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten.

Deze nieuwe Woondeal MRA vervangt de Woondeal van 2019 en is gericht op een langdurige samenwerking om de woningbouwopgave voortvarend aan te pakken. De MRA is positief over de hernieuwde aandacht van het Rijk voor de volkshuisvesting in Nederland en ziet de samenwerking met het Rijk via de Woondeal als een kans om gezamenlijk als Rijk en regio de nieuwbouwproductie en de bredere problemen op de woningmarkt aan te pakken. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners.

Samenwerking en inzet noodzakelijk

De noodzaak om samen te werken is groot en vraagt inzet van alle betrokken partijen. Dit is een extra uitdaging in een tijd met onder meer oplopende bouwkosten en hogere rentes en te weinig personele capaciteit bij markt en overheid. We hebben hiervoor alle inzet en alle partijen nodig. De inzet van het Rijk, en in het bijzonder van de minister voor VRO, is onmisbaar. In de Woondeal MRA, en ook in het bod van de beide provincies die daar de basis voor was, is zo concreet mogelijk beschreven wat in de MRA nodig is van het Rijk om de juiste randvoorwaarden in te vullen, zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dit gaat bijvoorbeeld om geluid, stikstof, energie en betaalbaarheid. Zowel de marktpartijen als woningcorporaties maken zich terecht zorgen over de hoeveelheid randvoorwaarden die nog moet worden ingevuld om vóór 2031 tot voldoende woningbouw te kunnen komen.

Alle gemeenten leveren hun bijdrage

Met de Woondeal MRA zetten alle partijen zich in voor twee derde betaalbaar in de nieuwbouw (sociale huur tot €808, middenhuur tot €1.000 per maand en koop tot €355.000, prijspeil 2022) en het streven toe te groeien naar minimaal 30% sociaal in de bestaande voorraad. Per gemeente zijn richtinggevende woningbouwopgaven 2022-2030 opgenomen, die in 2023 worden uitgewerkt op deelregionaal en gemeentelijk niveau.

Locaties en regionale versnellingstafels

In de Woondeal is een lijst opgenomen met grote woningbouwlocaties, waar een groot deel van de afgesproken woningen een plek zal krijgen. Via (deel)regionale ‘versnellingstafels’ worden samen met betrokken marktpartijen, corporaties en waterschappen de voortgang en knelpunten besproken en naar oplossingen gezocht.

Veel van de locaties hebben in de afgelopen jaren al een financiële bijdrage van het Rijk gekregen via de Woningbouwimpuls of MIRT-middelen. Dit geldt zeker niet voor alle locaties van de lijst en voor de overige locaties die via www.plancapaciteit.nl in beeld zijn. De regio heeft daarom ook in de randvoorwaarden benadrukt dat er meer middelen nodig zijn om alle betaalbaarheidsdoelstellingen te halen. In lijn met de ambitie uit het Verstedelijkingsconcept van Rijk en regio willen de samenwerkende overheden in de MRA bovendien niet alleen (betaalbare) woningen bouwen, maar complete samenlevingen, met ook de juiste (maatschappelijke) voorzieningen en voldoende werkgelegenheid in een leefbare en gezonde omgeving.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...