Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College heeft concept jaarstukken 2018 aan raad aangeboden

Geplaatst: 19-6-2019

Het college heeft de concept jaarstukken 2018 (jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018) dinsdag 11 juni aan de raad aangeboden. Met de Kaderbrief 2020 was de raad al geïnformeerd over het voorlopig te bestemmen rekeningresultaat 2018. Nagekomen posten hebben tot een aantal wijzigingen geleid. Het te bestemmen rekeningresultaat 2018 komt hiermee uit op een bedrag van € 7.162.000. De raad geeft vervolgens aan waar het rekeningresultaat voor wordt ingezet.

Positief rekeningresultaat 2018

Dat het rekeningresultaat over 2018 een positief rekeningresultaat laat zien, is te danken aan het behoedzaam begroten en door incidentele meevallers. Het is al het zevende jaar dat het rekeningresultaat positief uitvalt. Een van de oorzaken voor het positieve resultaat in 2018 is dat de crisis achter de rug is, waardoor de verkoop van woning- en bedrijventerreinen door de toegenomen economische groei hoger is dan verwacht. Meer grondverkopen betekent ook dat er meer bouwleges zijn ontvangen. Overige incidentele meevallers zijn bijvoorbeeld de zogenaamde “Stroppenpot” van het Rijk voor Jeugdhulp en extra Rijksbijdragen voor onder andere bijstandsuitkeringen en door de lage rentekosten voor opgenomen leningen.

Voorgestelde bestemmingen rekeningresultaat

Het college heeft aan de raad voorgesteld het rekeningresultaat 2018 ad. € 7.162.000 te bestemmen aan: het Doorschuifbudget Statushouders uit de decembernotitie 2018 ad €81.940; de Algemene Reserves ad € 2.408.300; de Egalisatiereserve Sociaal Domein ten behoeve van WMO en Jeugdhulp ad € 2.444.000; de Egalisatiereserve grondbedrijf ad €343.000 en de Reserve Ontwikkeling Stad het resterende saldo ad € 1.884.750.

Gevoerd beleid en verantwoording

Het college legt in de jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de bijbehorende financiën. Een van de speerpunten van de raad is de realisatie van nieuwbouw voor de SVOL ofwel Porteum. Het voorbereidend werk ten aanzien van planvorming en de financiële dekking is in 2018 afgerond, waardoor in 2019 gestart kan worden met de bouw. Ook is in 2018 een voormalige woonbarak op het Werkeiland aangekocht. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de wens het toeristische en monumentale karakter van het Werkeiland verder te ontwikkelen. Met het project Lelystad Next Level is in 2018 de eerste aanzet gegeven om te kijken naar hoe Lelystad zich in de toekomst verder kan ontwikkelen.

Accountant

De Accountant controleert of de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de samenstelling van zowel de baten en lasten als de balans per 31-12-2018 en toetst of die in overeenstemming is met wet en regelgeving (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV)). De accountant heeft de controle intussen zo goed als afgerond en is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven ten aanzien van getrouwheid. Het college heeft daarentegen wel de opdracht gekregen strenger er op toe te zien dat de Europese aanbestedingsregels worden toegepast en niet alleen gericht te zijn op het lokaal en of landelijk uitzetten van opdrachten. Door het niet voldoende Europees uitzetten van opdrachten is door de accountant een afkeurende verklaring afgegeven voor het onderdeel Rechtmatigheid.  

Proces programmabegroting en jaarstukken

Ieder jaar stelt de gemeenteraad haar beleidsvoornemens en de kosten hiervan, vast in de programmabegroting. In de jaarstukken wordt aan het eind van het jaar verantwoord in hoeverre de beleidsvoornemens uit de programmabegroting ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de financiële resultaten over het afgelopen jaar zijn. De accountant controleert in opdracht van de raad de door het college aangeboden jaarrekening op juistheid, getrouwheid en rechtmatige besteding van middelen. Met vaststelling van de jaarstukken legt de gemeente Lelystad verantwoording af aan de toezichthouder ten aanzien haar financieel beleid. Na vaststelling van de jaarstukken wordt deze inclusief de accountantsverklaring naar de toezichthouder (de provincie) en het ministerie van binnenlandse zaken verstuurd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...