Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad werkt aan nieuw beleid tegen illegale kamerverhuur en overlast

Geplaatst: 4-4-2019

Het college wil een einde maken aan illegale kamerverhuur en daaruit voortvloeiende overlast. Woningsplitsing en uitbreiding van woningen voor kamerverhuur is in Lelystad daarom tot nader order niet mogelijk. Het college heeft de geldende beleidsregels daarvoor ingetrokken en een nieuwe beleidsregel vastgesteld die meteen in werking treedt.

Nieuw beleid

De komende periode werkt het college aan nieuw beleid dat illegale woonsituaties zoveel mogelijk moet voorkomen en tevens voorziet in de behoefte aan alternatieve vormen van huisvesting. Dat geldt bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten of mensen die vanwege scheiding of anderszins tijdelijk snel een andere woning nodig hebben. Om te voorkomen dat nieuwe situaties van kamerverhuur en woningsplitsing ontstaan, voordat het nieuw te ontwikkelen beleid in werking is getreden en als nieuw toetsingskader gaat gelden, worden voorlopig geen vergunningen afgegeven voor kamerverhuur en woningsplitsing. In woningen die rechtmatig zijn ingericht voor kamerverhuur is het niet toegestaan het aantal huishoudens te laten toenemen. Ook is aan de raad voorgesteld om voor de bestemmingsplannen betreffende Warande, De Landerijen en het Stadshart een wijziging voor te bereiden zodat daar hetzelfde beleid van kracht zal zijn als voor de andere wijken op het gebied van kamerverhuur en woningsplitsing.

Verkenning

Het college van de gemeente Lelystad heeft een verkenning uitgevoerd om een beeld te krijgen van de situatie op het gebied van (illegale) kamerverhuur. Daaruit is naar voren gekomen dat er sprake is van een behoorlijke omvang aan illegale kamerverhuur. In toenemende mate wordt als gevolg van deze activiteiten overlast in de leefomgeving ervaren.

Het college trekt daaruit de conclusie dat het beleid herijkt moet worden. Zij zet daarbij koers op:

  • het beëindigen van illegale kamerverhuur;
  • het terugdringen van overlast van kamerverhuurpanden;
  • het waar wenselijk, voorzien in vervangende huisvesting rekening houdend met de opvang van de mogelijke toestroom van arbeidsmigranten die in Lelystad werkzaam zijn. Daarbij moet worden voorkomen dat het voorzien in passende huisvesting een onbedoelde aanzuigende werking heeft op arbeidsmigranten die geen economische binding met Lelystad hebben.

Short- en midstay

Het college gaat in haar studie naar nieuw beleid na hoe zogenoemde shortstay- en midstaywoonconcepten kunnen voorzien in de vraag naar huisvesting voor onder andere arbeidsmigranten als ook andere aan Lelystad verbonden inwoners die tijdelijk huisvesting nodig hebben. Een shortstaycomplex is een tijdelijke voorziening en bevat kamers voor overnachting aan medewerkers die in Lelystad werken tot maximaal één jaar. Midstaywoningen zijn eveneens tijdelijk en flexibel, maar ruimer van opzet en langduriger van aard.

Vanuit shortstay- en midstayvoorzieningen is het mogelijk door te stromen naar bijvoorbeeld een reguliere sociale huurwoning. De gemeente gaat in overleg met woningcorporatie Centrada of zij de regie kan voeren op deze doorstroming.

Als locatie voor shortstay- en midstaywoningen denkt het college aan Campus-zuid, naast Palazzo. Voor de bouw van sociale huurwoningen gaat het college na of Campus Midden hiervoor mogelijkheden biedt.

Raadsprogramma

Het college geeft met het opschorten van het bestaande kamerverhuurbeleid en de studie naar flankerend beleid in de vorm van shortstay- en midstaywoonconcepten invulling aan de ambities van de raad over de aanpak van illegale kamerverhuur, zoals opgenomen in het raadsprogramma 2018 – 2022: Het onderzoek naar kamerverhuur in Lelystad wordt voortgezet. Gekeken wordt of het bestaande beleid aanscherping behoeft. In dit onderzoek wordt gekeken naar de doelgroepen waarop woningbouwcorporaties en bonafide particuliere verhuurders kunnen sturen.

In lijn met deze ambitie van de raad is eerder de opsporing en handhaving illegale kamerverhuur reeds geïntensiveerd. Met herijking van het bestaande beleid wordt nu de volgende stap gezet.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...