Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Het college heeft ingestemd met het voorstel voor windplan Groen en legt het ter besluitvorming voor aan de raad. Parallel hieraan zal het voorstel voor het windplan worden behandeld in de raad van Dronten en in Provinciale Staten van de provincie.

Geplaatst: 19-7-2018

Veel inwoners doen enthousiast mee en houden hun plastic verpakkingen, blik en drinkpakken apart. In 2017 is weer meer ingezameld dan in 2016: 699.000 kilo. Dat komt neer op 21 kilo per huishouden.

Geplaatst: 19-7-2018

De Knardijk in Lelystad is toe aan groot onderhoud. De weg wordt herstraat vanaf de rotonde bij de Oostvaardersdijk tot aan het wegdeel voorbij de kruising met de Buizerdweg. Het werk aan de Knardijk wordt in twee fasen uitgevoerd, waarbij de weg gefaseerd wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De eerste fase van het werk is inmiddels gestart en wordt 20 juli afgerond.

Geplaatst: 19-7-2018

Ter hoogte van het MFA eiland tussen de supermarkt en het Kindcentrum in Warande wordt aan de Buizerdweg een fietsoversteek gerealiseerd. De werkzaamheden hiervoor starten op 27 augustus 2018 en zijn uiterlijk 29 september 2018 afgerond.

Geplaatst: 19-7-2018

Het college van Lelystad legt de kaders voor de lokaal educatieve agenda (LEA) voor de periode 2019 tot en met 2022 ter besluitvorming voor aan de raad van Lelystad. De onderwijsinstellingen, de voorschool, organisaties die verwant zijn aan het onderwijs én de raad van Lelystad hebben hun inbreng gegeven voor het opstellen van de contouren voor deze kadernota.

Geplaatst: 18-7-2018

De onlangs verschenen Monitor Sociaal Domein laat onder andere zien dat er in 2017 meer inwoners waren met een maatwerkvoorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij jeugdzorgplus was een afname te zien evenals bij jeugdhulp met verblijf.

Geplaatst: 18-7-2018

Een 8,0 voor de Sociaal wijkteams, een 7,4 voor huishoudelijke ondersteuning, een 7,9 voor ondersteuning thuis en zelfs een 8,1 voor de dagbesteding. Klanten geven de verschillende Wmo-voorzieningen goede rapportcijfers. Dit blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van gebruikers van Wmo-voorzieningen in de gemeente Lelystad.

Geplaatst: 18-7-2018

Het college van Lelystad heeft twee aanvragen toegekend betreffende de uitbreiding of versterking van onderwijs dat speciaal gericht is op hoogbegaafde leerlingen in Lelystad. De aanvragen worden toegekend vanuit het transitiefonds van de gemeente Lelystad. Het primair onderwijs breidt het bestaande aanbod uit naar groep 8 en het voortgezet onderwijs gaat het hoogbegaafdenonderwijs vormgeven. De aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is daarbij van groot belang, evenals de inbreng van betrokken ouders met betrekking tot de doorontwikkeling van het huidige aanbod.

Geplaatst: 18-7-2018

In 2006 en 2014 zijn enquêtes onder inwoners gehouden naar hun mobiliteitsgedrag en hun ervaringen met de verkeersveiligheid in Lelystad. De raad heeft per motie het college verzocht dit onderzoek in 2018 te herhalen. Dit onderzoek sluit ook mooi aan bij het nieuwe raadsprogramma ‘Lelystad veiligste fietsstad van Nederland’, waarbij aandacht voor de verkeersveiligheid voor de fietsers aandachtspunt is. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn bekend. De enquêtes geven een waardevol beeld over de verkeersveiligheid en waar aandachtspunten zijn. Een ruime meerderheid van de geënquêteerde vindt de verkeersveiligheid gemiddeld goed. Bij de verbetering van de verkeersveiligheid geven inwoners prioriteit aan: herinrichting infra, handhaving en educatie.

Geplaatst: 18-7-2018

Aanleiding voor het vaststellen van het wees(brom)fietsenbeleid en de handhaving hiervan is de omvorming van het Stationsplein naar het verblijfsplein wat het van oorsprong was. De fietsenstalling op het Stationsplein is ooit als tijdelijke oplossing gerealiseerd tijdens de aanleg van de Hanzelijn, maar is nooit verwijderd vanwege de snelle toename van het aantal fietsen. Nu rondom het plein ontwikkelingen zijn, ontstaat de noodzaak om het plein weer terug te brengen in zijn oorspronkelijke vorm. Er is echter op dit moment geen mogelijkheid om wees(brom)fietsen te verwijderen. Vaststelling van deze regels maakt het mogelijk om op korte termijn te starten met het verplaatsen van wees(brom)fietsen en hierop te handhaven. Het zogenaamde weesfietsenbeleid geldt in heel Lelystad.

Geplaatst: 18-7-2018

De gemeente Lelystad is door gemeente Amsterdam benaderd vanuit het Startup programma. Dit programma wordt aangeboden aan al de gemeenten van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het programma biedt (inter-)nationale Startups de kans innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke en/of maatschappelijke uitdagingen. In de aankomende tijd worden de vraagstukken rondom “aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” en “levendigheid (in het Stadshart)” opgepakt.

Geplaatst: 18-7-2018

Provinciale Staten van Flevoland hebben besloten geld te reserveren voor de medefinanciering van een glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland. De verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben samen met gedeputeerde Rijsberman de intentie uitgesproken om zich maximaal in te spannen voor de realisatie van dit project. Met de gezamenlijke inzet van provincie en gemeenten komt de aansluiting op een snelle internetverbinding in het gebied een stap dichterbij.

Geplaatst: 18-7-2018