Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Detailhandel in Lelystad verandert mee met landelijke tendens

Geplaatst: 12-9-2019

De detailhandel is een dynamische sector. De laatste jaren laten zien dat er landelijk en ook in Lelystad in korte tijd veel verandert. Om die reden heeft de gemeente in de afgelopen periode deelgenomen aan twee onderzoeken naar de huidige stand van zaken van de detailhandelssector in Lelystad. Daarbij is ook gekeken naar trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel in het algemeen. Het college informeert de raad over de resultaten van de onderzoeken.

Basis voor visie en beleid 

De gemeente Lelystad heeft deelgenomen aan het Randstad Koopstromen onderzoek 2018 en heeft naar aanleiding daarvan zelf een verdiepend onderzoek laten uitvoeren: het Distributief Planologisch Onderzoek 2019 (DPO). Een DPO geeft inzicht in de detailhandelsstructuur in een bepaalde gemeente of gebied en vormt de basis voor visie en beleid op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden van het detailhandelsaanbod.

Resultaten onderzoeken

Binnen de Metropool Regio Amsterdam is Lelystad de stad die nog ruimte heeft om te ontwikkelen voor nieuwe inwoners, bezoekers en bedrijven. Deze positie is belangrijk om het draagvlak voor het voorzieningenniveau in Lelystad te versterken. Lelystad kent een omvangrijk voorzieningenniveau met buurt- en wijkcentra, het Stadshart, het Lelycentre en Bataviastad. Keuzes zijn nodig om te zorgen dat de verschillende ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten maar elkaar juist gaan versterken.

Daarvoor is het nodig dat voorzieningen op regionaal, stads- en wijk/buurtniveau, nog meer naast elkaar gaan functioneren en elkaar aanvullen in uitstraling, doelgroep, doel en bereik.

De onderzoeksresultaten uit beide rapporten bevestigen dit. De onderzoeken geven bovendien aan dat het aantal vierkante meters winkeloppervlakte in Lelystad nog verder terug moet worden gebracht, dan de afgelopen jaren al is geconcludeerd in o.a. het rapport ‘Op weg naar een levendig Stadshart’ van Paul Tankink uit 2016.

Stadshart van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

De onderzoeksresultaten ondersteunen de huidige leegstandsaanpak in het Stadshart. Voor het Stadshart is de weg al ingeslagen naar het ontwikkelen van een gevarieerder aanbod van detailhandel, horeca en beleving. De eerste aanzet tot samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren is gedaan en zal de komende tijd verder worden geïntensiveerd. Dat betekent dat de detailhandel onderdeel zal worden van een gevarieerd aanbod van horeca en beleving, waarbij het Stadshart verandert van louter ‘place to buy’ naar veel meer ‘place to be’

De gemeente gaat met de onderzoeksresultaten aan de slag om er voor te zorgen dat ook in de toekomst het voorzieningenniveau goed op orde is.