Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Concept Programmabegroting 2019 aan gemeenteraad aangeboden

Geplaatst: 5-10-2018

Het college van Lelystad heeft deze week de concept Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2019 – 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De concept programmabegroting is in afwijking van de andere jaren opgesteld zonder een vastgestelde kadernota vanwege de verkiezingen dit voorjaar. De programmabegroting is normaal gesproken een uitwerking van de kadernota, waarmee de raad in het voorjaar de kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar vaststelt. De basis voor het opstellen van deze programmabegroting wordt daarom gevormd door de veertien thema’s uit het vastgestelde raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’.

De concept Programmabegroting 2019 is de eerste die dit college aan de raad aanbiedt. Voor de komende jaren zijn er drie voorwaarden door de raad meegegeven. Het gaat dan om een goede en volwassen duale bestuurlijke relatie tussen raad en college; een rol en positie van de gemeentelijke overheid die midden in de samenleving staat en belangen samenbrengt; en het proces Lelystad Next Level om de stad verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont en werkt. Een economisch dynamische stad, waar Lelystedelingen trots op kunnen zijn.

Economisch betere tijden

Na een economisch moeilijke tijd, die Lelystad redelijk is doorgekomen, zijn er betere tijden aangebroken. De groei zet zich door in de investeringsplannen die het nieuwe Kabinet heeft aangekondigd. Dat betekent dat ook gemeenten meer geld krijgen om te besteden, zoals blijkt uit de meicirculaire 2018. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om deze financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de concept begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 6 november en dinsdag 13 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Financiële ruimte

In de concept begroting worden diverse voorstellen aan de raad voorgelegd. Deze voorgestelde bijstellingen van de begroting worden gedekt binnen de meerjarenraming 2019 – 2022. Tot en met het jaar 2021 is de meerjarenraming sluitend en is er sprake van een begrotingsoverschot. Echter, zoals het er nu naar uitziet, zal het jaar 2022 niet sluitend zijn. In de aankomende periode zullen er daarom bezuinigingsmogelijkheden worden uitgewerkt, zodat de raad bij de kadernota 2020 – 2023 keuzes kan maken. Tegen die tijd is het ook duidelijk of deze bezuinigingen daadwerkelijk nodig zijn.

Mei en september circulaire

Als basis voor het opstellen van de programmabegroting is, net zoals gebruikelijk was in afgelopen jaren, gebruik gemaakt van de meicirculaire. Na Prinsjesdag is op basis van de Miljoenennota de septembercirculaire gepubliceerd, met daarin nieuwe informatie over de ingeschatte hoogte van de diverse uitkeringen uit het gemeentefonds. De raad wordt over het effect hiervan op een later moment geïnformeerd.

Kansen voor Lelystad

Vele jaren ontvangt de gemeente Lelystad jaarlijks van het rijk vele miljoenen als extra bijdrage voor het beheer en onderhoud van voorzieningen en de openbare ruimte. Dit voorjaar is de evaluatie van die extra steun afgerond. Twee belangrijke conclusies zijn getrokken, namelijk dat het zeer terecht is dat de gemeente de extra ondersteuning ontvangt en dat deze bijdrage grotendeels gehandhaafd blijft. Dat neemt niet weg dat de gemeente op zoek gaat naar andere maatregelen om niet afhankelijk te blijven van deze bijdrage. Gemeente Lelystad gaat daarom in samenwerking met de Provincie Flevoland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken hoe een sprong voorwaarts gemaakt kan worden op weg naar Lelystad Next Level. In aanloop op de uitkomsten van Lelystad Next Level wordt in deze programmabegroting voorgesteld om te investeren in de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs door middelen beschikbaar te stellen voor het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 en de Lokaal Educatieve Agenda. Ten aanzien van de Jeugdhulp worden de verwachte tekorten afgedekt, maar wordt tegelijk ook voorgesteld om een plan Jeugdhulp en onderwijs op te stellen om binnen de jeugdhulp uiteindelijk de zware zorg te verminderen en er meer samenhangend beleid kan worden ontwikkeld.

Succesvolle participatieprojecten zoals Mensen maken de buurt, de ideeënmakelaar en de motiemarkt worden structureel in de begroting opgenomen. De Energietransitie wordt in Lelystad ook steeds concreter en daarom bereiden we de transitie voor naar een aardgasvrije samenleving.  Ook in de komende jaren blijven we investeren in kwaliteit: het Stadshart, de bereikbaarheid, de economie, de cultuur in al haar verschijningsvormen. Lelystad barst van het talent: in mensen, in bedrijven en instellingen en ook in fysieke mogelijkheden zijn er veel kansen. Er zal ook hard voor gewerkt moeten worden om echt een next level te bereiken. Jarenlang. Maar het kan, samen met alle partijen in de stad.