Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

“Groenpluk” grootste oorzaak van stijging voortijdig schoolverlaters

Geplaatst: 19-12-2018

Leerlingen die ervoor kiezen om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken zijn kwetsbaar zodra de economische groei en daarmee de vraag naar arbeid afneemt. Zij betreden ongekwalificeerd de arbeidsmarkt en maken bij ontslag in de toekomst minder kans op een baan dan gekwalificeerde jongeren. Deze zogenaamde “groenpluk”, waarbij bedrijven de leerlingen verleiden om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken, is een landelijke tendens sinds de economie weer aantrekt en een reden waardoor het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt.

Stijging aantal voortijdig schoolverlaters

De gemeente Lelystad maakt met het jaarverslag leerplicht de statistische gegevens van het schooljaar 2017-2018 inzichtelijk met betrekking tot verzuim, vrijstellingen en voortijdig schoolverlaten (VSV). Na een aantal jaren forse daling is er in 2017-2018 een stijging van het aantal VSV’ers te zien. Deze stijging is met name zichtbaar bij leerlingen uit het MBO en wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ‘groenpluk’.  Zo is het aantal VSV’ers uit het MBO gestegen met 37% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017 en is het aantal VSV’ers uit het voortgezet onderwijs met 12% gestegen.

Gekwalificeerd naar arbeid toeleiden

Zo’n 80% van de jongeren die voortijdig de school hebben verlaten, is nu aan het werk en verdient een relatief goed salaris. Deze jongeren zijn kwetsbaar zodra de economische groei en daarmee de vraag naar arbeid afneemt.  Daarom investeert de gemeente Lelystad in het versterken van de positie van deze jongeren. Zowel lokaal als landelijk agendeert de gemeente dit fenomeen bij overleggen met werkgevers om jongeren gekwalificeerd naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren naar BBL opleidingen (vier dagen werken, één dag naar school) te laten gaan.

In gesprek met jongeren en school

De gemeente Lelystad onderneemt ook actie wanneer jongeren om andere redenen voortijdig schoolverlater worden. Leerplichtambtenaren gaan met deze jongeren in gesprek om hen te motiveren weer naar school te gaan. Ook zijn er het afgelopen schooljaar veel jongeren thuis bezocht door de gemeente. Jongeren worden zo gestimuleerd om weer een opleiding te gaan doen of te gaan werken als een opleiding afronden vrijwel onmogelijk lijkt te zijn. Sommige jongeren worden begeleid door een talentmanager omdat de omstandigheden van dien aard zijn dat school op dat moment niet haalbaar is. 

De gemeente zet in op het voorkomen van uitval door preventief te werken, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) aan de partners in het onderwijs. Daarnaast is de gemeente doorlopend in gesprek met scholen over hoe er nog meer samen kan worden ingezet op het tegengaan van uitval van leerlingen.

Leerplicht en startkwalificatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet voor alle leerplichtige inwoners van Lelystad. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun vijfde verjaardag. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien wordt, of na twaalf volledige schooljaren. Heeft de jongere dan nog geen startkwalificatie (minimaal een HAVO-, VWO-, of MBO 2 diploma), dan start de kwalificatieplicht, waarbij jongeren tot hun 18e verjaardag kwalificatieplichtig zijn.