Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gecombineerde Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 gereed

Geplaatst: 12-12-2018

De nieuwe Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 is ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De Kadernota is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en partners uit het sociaal domein en moet zorgen voor meer samenhang op het gebied van (arbeids-)participatie, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp.

Vastgestelde kaders

De gemeente Lelystad is, net als alle andere gemeenten in Nederland, sinds 2015 op grond van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Voorafgaand aan deze transitie heeft de gemeenteraad kaders voor deze 3 pijlers vastgesteld. Dit heeft geleid tot het doorvoeren van vernieuwingen en het -op onderdelen- opnieuw inrichten van het sociaal domein, bijvoorbeeld door het opzetten van de Sociaal wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams. In de uitvoering van de Participatiewet worden onder meer nieuwe producten ingezet in samenwerking met Randstad en het UWV en de sociale werkvoorziening ontwikkelt zich door in een Social Firm.

Stap voorwaarts

De Kadernota 2019-2022 is enerzijds een voortzetting van het reeds ingezette beleid. Anderzijds wil de gemeente Lelystad met deze nota bereiken dat er in de komende jaren een stap voorwaarts wordt gezet gericht op integraliteit, zowel binnen het sociaal domein als tussen het sociaal domein en aanverwante terreinen, zoals onderwijs, wonen en economie. Alleen met een integrale aanpak kan adequaat ingespeeld worden op de complexe uitdagingen waar wij als gemeente voor staan. De vergrijzing vraagt bijvoorbeeld een samenhangend beleid voor wat betreft wonen, woonomgeving, ondersteuning en zorg. In deze Kadernota is daarom integraliteit centraal gesteld: integraliteit in beleid én in uitvoering.

Toekomstbestendig

Deze kadernota vormt de basis voor een toekomstbestendig sociaal domein, waarbij inwoners nu en in de toekomst zoveel mogelijk mee blijven doen en zoveel hulp en ondersteuning krijgen als nodig is. De gemeente zal jaarlijks programmaplannen opstellen waarin een meerjarig beleidsperspectief wordt geschetst én een jaarprogrammering voor het betreffende jaar.