Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Integraal meerjarenprogramma en werkplan Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

Geplaatst: 5-9-2018

Het college heeft het meerjarenprogramma groot onderhoud (I-GOR) 2019 – 2023 aan de raad aangeboden. Het eerste jaar van dit programma is uitgewerkt in een werkplan voor 2019. Dit is het zevende jaar dat een werkplan en meerjarenprogramma voor besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Met dit meerjarenprogramma wordt de openbare ruimte van de stad op het niveau gehouden, zoals is vastgesteld door de raad.

Integrale afstemming

In dit plan zijn alle grootonderhoudprojecten opgenomen, die de gemeente de komende vijf jaar van plan is uit te voeren op het gebied van wegen, straten en pleinen, bruggen, openbare verlichting, watergangen en kunstwerken, riolering en groen. Door alle disciplines samen te voegen in één plan vindt er integrale afstemming plaats en hoeft er maar één besluit te worden genomen in het college en in de raad.

Sober en doelmatig

Uitgangspunt bij het groot onderhoud is dat het sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan door zo veel mogelijk hergebruik van materialen en er wordt bij herinrichting gekeken of het mogelijk is de beheerkosten te verlagen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het versmallen van trottoirs passend bij het gebruik ervan. Door deze versmalling wordt het trottoir intensiever belopen, waardoor er minder onkruid groeit op de verharding. Niet alleen nemen hierdoor de beheerkosten af, maar ziet het straatbeeld er ook netter uit. Daarnaast worden inwoners eerder betrokken en beter geïnformeerd bij de plannen van groot onderhoud in hun wijk. Hiermee wordt voldaan aan de wensen van de raad. 

Afstemming

Het voortschrijdend meerjarenprogramma is richtinggevend voor de uitvoering van groot onderhoud voor de komende jaren. Dit programma wordt onder andere gebruikt voor afstemming met interne en externe partijen alsmede met bewoners in hun woonomgeving om te komen tot planvorming en afstemming over het moment van uitvoering.