Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jaarstukken 2017 aangeboden aan raad

Geplaatst: 6-6-2018

Het college van Lelystad heeft dinsdag 5 juni 2018 de jaarstukken 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Dankzij een aantal (incidentele) meevallers komt het rekeningresultaat 2017 van gemeente Lelystad uit op ruim € 6,2 miljoen positief. Dit is aanzienlijk hoger dan was voorzien.

Verantwoording resultaten

Ieder jaar stelt de gemeenteraad haar beleidsvoornemens en de kosten hiervan voor het komend jaar vast in de programmabegroting. In de jaarstukken wordt aan het eind van het jaar verantwoord in hoeverre de beleidsvoornemens uit de programmabegroting ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de financiële resultaten over het afgelopen jaar zijn. Het gerealiseerde resultaat dient vervolgens door de gemeenteraad opnieuw bestemd te worden. In de in maart gepresenteerd Kaderbrief 2019 werd uitgegaan van een positief rekeningresultaat van €5,9 miljoen. Nagekomen posten hebben tot een wijziging geleid, waarmee het te bestemmen resultaat 2017 op ruim €6,2 miljoen komt. Verder blijkt bij het opmaken van de balans over 2017 dat het verschil tussen inkomsten en uitgaven op het terrein van jeugdhulp €0,4 miljoen negatiever is dan werd ingeschat bij het opmaken van de Kaderbrief 2019. Dit tekort over 2017 kan nog worden aangevuld via de egalisatiereserve sociaal domein. Hoe er in de komende jaren moet worden omgegaan met het verschil in kosten voor de opgaven op het gebied van jeugdhulp en de dalende rijksbijdrage op dat terrein, wordt uitgewerkt in de Programmabegroting 2019. In de begrotingsmonitor van mei zal de doorwerking van de afwijking jeugdhulp in 2018 worden toegelicht.

Begrotingsmonitor

In de afgelopen jaren is gebleken dat de begrotingsmonitor een grote voorspellende waarde heeft voor het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. Dit beeld wordt voor 2017 bevestigd. Het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat wijkt binnen de taakvelden niet veel af van wat er in de begrotingsmonitor september nog werd ingeschat. Binnen de realisatie van deze taakvelden hebben zich in het laatste kwartaal van 2017 nog wel ontwikkelingen voorgedaan, maar die vielen zonder uitzondering binnen de afgegeven bandbreedtes. Dat het gerealiseerde rekeningresultaat toch aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met de prognose die is afgegeven in de laatste begrotingsmonitor over 2017 - waarin werd uitgegaan van €2,9 miljoen voordelig- heeft een aantal verklaringen. Zo hebben de afwijkingen een overwegend incidenteel karakter en zijn deze relatief beperkt in omvang. Het gaat bijvoorbeeld om voordelen op het gebied van de reiniging van wegen en de inzameling van afvalstoffen.

Balansmutaties

Naast de afwijkingen die al in de begrotingsmonitor werden beschreven en de hierboven beschreven kleinere afwijkingen, zorgen balansmutaties voor voordelen in het jaarrekeningresultaat. Zo wordt bij het opstellen van iedere jaarrekening gekeken naar de stand van de voorzieningen (geld dat gereserveerd is voor specifieke doelen) in relatie tot de werkelijke verplichtingen. Aan de ene kant heeft deze actualisatie ertoe geleid dat een aanzienlijk deel van de voorziening wethouderspensioenen kon vrijvallen, ten gunste van het rekeningresultaat. Aan de andere kant bleek een aanzuivering van een tweetal voorzieningen noodzakelijk; de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening FLO-regeling brandweer.

Incidentele voordelen

Ook de verkoop van erfpachtgronden en de verkoop van tuingrond hebben geleid tot incidentele voordelen. Hierbij is het moment van passeren bij de notaris van invloed, wat maakt dat het gedurende het jaar lastig is een inschatting te maken. Dit geldt ook voor de incidentele vrijval van kapitaallasten: het moment waarop gestart wordt met afschrijven hangt af van het moment waarop het actief in gebruik wordt genomen. Wanneer een bepaalde investering in de eerste maand van 2018 wordt afgerond kunnen de geraamde kapitaallasten voor 2017 incidenteel vrijvallen. Andere voorbeelden van deze aanzienlijke incidentele voordelen waren bijvoorbeeld de afwikkeling van het faillissement van het Aviodrome, ontvangen BTW-compensatie op het gebied van re-integratietrajecten en de eindafrekening van in 2017 afgeronde projecten.

Bestemming positief resultaat

Het resultaat 2017 zal worden aangewend voor specifieke bestemmingen en voor het aanvullen van de reserves via de zogeheten ‘watervalsystematiek’. Zo stelt het college voor €78.000 te bestemmen voor de actualisatie van het budget statushouders, wordt de Nuon-reserve aangevuld met €700.000 en de egalisatiereserve grondbedrijf met €709.000 (de opbrengst van grondverkoop en erfpacht). Het resterend saldo van het rekeningresultaat, ruim €4,7 miljoen, wordt aangewend voor aanvulling van de reserve ontwikkeling stad (ROS), waarbij het college voorstelt om binnen deze reserve een bedrag van €550.000 te reserveren voor uitvoering van het project internetverbinding buitengebied. Dit project komt voort uit het eerder door de raad genomen besluit om bewoners uit het buitengebied middels aanleg van snel internet, eenmalig te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden van het afschaffen van het OZB-gebruikersdeel voor niet-woningen.