Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beheerplan recreatieplas ’t Bovenwater 2018 tot en met 2022 vastgesteld

Geplaatst: 31-1-2018

Recreatieplas ‘t Bovenwater heeft al een aantal jaren last van de waterkwaliteit, waardoor blauwalg ontstond. Maatregelen, zoals de inzet van een maaiverzamelboot, zijn ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren. Het beheer over de periode 2012 tot en met 2017 is gemonitord en geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de beheermaatregelen op bevaarbaarheid, maaisel en blauwalgen om aanscherping vragen.

Tijdstip van maaien

Verder is voor de korte termijn gekozen om het huidige beheer voort te zetten, waarbij er extra aandacht is voor het tijdstip van maaien en alleen op plekken waar overlast is van waterplanten. Daarnaast wordt er gemaaid om de bevaarbaarheid vanaf de woningen beter mogelijk te maken. Het college heeft het beheerplan Recreatieplas ’t Bovenwater 2018 tot en met 2022 vastgesteld.

Klankbordgroep

Bewoners, gebruikers, verenigingen, bedrijven en het Waterschap drongen aan op oplossingen voor de waterkwaliteit van recreatieplas ’t Bovenwater. Om te komen tot een integraal afgewogen beheer heeft de gemeente een klankbordgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, het Waterschap, de provincie, de watersportverenigingen, bewoners en bedrijven die actief zijn bij recreatieplas ‘t Bovenwater. Deze klankbordgroep heeft de afgelopen beheerperiode 2012 - 2017 van ’t Bovenwater gemonitord en geëvalueerd. Er is besproken wat het beste beheer voor de komende periode zou kunnen zijn. In 2017 heeft ook de provincie haar zorgen geuit over de zwemwaterkwaliteit (met name blauwalgen) van ‘t Bovenwater. Er is afgesproken dat het huidige beheer van het maaien wordt voortgezet en aangescherpt.

Aanvullend onderzoek naar structurele maatregelen

Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar maatregelen zoals baggeren, (plaatselijk) verdiepen en spoelen met Markermeerwater. Deze maatregelen kunnen mogelijk een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit van ‘t Bovenwater. Nader onderzoek is nodig om erachter te komen of de maatregelen de te verwachte effecten opleveren. Tevens is een goede financiële onderbouwing van de maatregelen nodig om een investeringsbeslissing te kunnen nemen.

Aanvullend onderzoek naar natuurzwemvijver

De door de gemeenteraad aangenomen motie over het onderzoeken naar de mogelijkheid van een natuurzwemvijver in ’t Bovenwater is met de leden van de klankbordgroep besproken. De natuurzwemvijver is als toekomstige mogelijkheid in het beheerplan opgenomen.

Meer informatie

Actuele informatie, zoals het Beheerplan Recreatieplas ’t Bovenwater 2018 tot en met 2022, zijn terug te vinden op de webpagina Bovenwater.